Удосконалення системи захисту посівів кукурудзи від бур'янів за різних способів обробітку грунту в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.13 – гербологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі викладено результати досліджень із вивчення особливостей формування видового складу бур’янів, розподілу насіння бур’янів у шарах ґрунту та зміни його чисельності за різних способів обробітку, досліджено ефективність гербіцидів, в умовах Правобережного Лісостепу України. Досліджено вплив різних способів обробітку ґрунту та заходів контролю бур’янів на ростові процеси рослин кукурудзи, а також урожайність та якість насіння. Проведено енергетичну та економічну оцінку заходів захисту від бур’янів. Одержаний та узагальнений матеріал дає змогу рекомендувати у виробництво в умовах Правобережного Лісостепу України при беззмінному вирощуванні кукурудзи на зерно застосовувати оранку або мілкий дисковий обробіток ґрунту з досходовим внесенням харнес, 90 % к. е. у нормі 2,5 л/га. За no-till технології необхідно використовувати передпосівне внесення раундап макс, 45 % у нормі 2,5 л/га з наступним застосуванням досходового гербіциду харнес, 90 % к. е., 2,5 л/га або післясходового гербіциду стеллар, 21 % в. р., 1,25 л/га + ПАР метолат, 1,25 л/га, що забезпечує збереження врожаю на рівні 2,43–3,51 т/га

Опис

Thesis for a degree in agricultural sciences, specialty 06.01.13 – herbology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis presents the results of the research of studying features of forming species composition of weeds, weed seeds distribution in the soil layers and change on its size by different tillage methods, investigated the herbicides efficacy in terms of Right-bank Forest-Steppe of Ukraine. Investigated the effect of different tillage methods and weed control on corn plant growth processes, yield and seed quality. Conducted energetic and economic evaluation of weed control. The results allow to recommend to use plowing or disk tillage with preemergence application of harness, 90 %, 2,5 l/ha with the long-term cultivation of corn in Right-bank Forest-Steppe of Ukraine. With no-till we recommend preseeding application of roundup max, 45 %, 2,5 l/ha, followed by preemergence application of herbicide harness 2,5 l/ha or postemergence application of herbicide stellar, 21 %, 1,25 l/ha with surfactant metolat, 1,25 l/ha which provides 2,43–3,51 t/ha of stored yield

Ключові слова

обробіток ґрунту, бур’яни, гербіциди, динаміка сходів бур’янів, актуальна забур’яненість

Бібліографічний опис

Удосконалення системи захисту посівів кукурудзи від бур'янів за різних способів обробітку грунту в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.13 - гербологія / С. В. Колодій ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 18 с

Зібрання