Правове регулювання надання адміністративних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню особливостей правового регулювання надання адміністративних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України в умовах розбудови публічно-сервісної держави. Запропоновано та обґрунтовано комплексний підхід щодо дослідження правового регулювання надання адміністративних послуг у зазначених сферах, який ґрунтується на структурно-функціональному та структурно-організаційному підходах. Розроблено системну модель формування нормативно-правової бази щодо надання адміністративних послуг у зазначених сферах, яка дає змогу ефективно реалізувати першу стадію відповідного механізму правового регулювання, що пов’язана з його статичною частиною. Визначено та обґрунтовано особливості механізму реалізації норм права щодо надання адміністративних (реєстраційних і дозвільних) послуг фізичним та юридичним особам, діяльність яких здійснюється у ветеринарній та фітосанітарній сферах, у формі правовідносин. Запропоновано використання широкого тлумачення поняття «правові засоби». З’ясовано особливості механізму безперешкодної реалізації права на отримання адміністративних послуг у зазначених сферах. Внесено пропозиції щодо удосконалення публічно-сервісного законодавства України

Опис

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the research of the peculiarities of legal regulation of providing administrative services in the veterinary and phytosanitary fields in Ukraine in terms of the development of the public and service state. Comprehensive approach to the study of legal regulation of providing administrative services in these areas, based on the structural and functional, structural and organizational approaches is offered and grounded. A system model of the regulatory base formation on providing administrative services in these areas is elaborated. This system allows effectively implement the first stage of the appropriate mechanism of legal regulation related to its static part. The author defined and grounded the peculiarities of the mechanism of implementing the law norms on providing administrative (registration and licensing) services to individuals and legal entities, which activities are carried out in the veterinary and phytosanitary fields, in the form of legal relations. The use of a broad interpretation of the concept «legal means» is offered. The peculiarities of the mechanism of free realization of the right for obtaining administrative services in these areas are clarified. Propositions to improve the public and service legislation of Ukraine are made

Ключові слова

адміністративні послуги, ветеринарна та фітосанітарна сфери України, статична та динамічна частини механізму правового регулювання, правові засоби-інструменти, правові засоби-технології, нормативно-правова база, правовідносини, адміністративна відповідальність, суб’єкти надання послуг, суб’єкти отримання послуг, суб’єктивні права, юридичні обов’язки, акт правозастосування

Бібліографічний опис

Правове регулювання надання адміністративних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / А. Р. Рафальський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с

Зібрання