Біотехнологічні основи отримання садивного матеріалу кісточкових (Prunus spp.) та ягідних (Ribes spp., Rubus spp., Fragaria x ananassa) культур в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено розробленню нових і вдосконаленню існуючих біотехнологій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва сертифікованого садивного матеріалу шести кісточкових та шести ягідних культур. Обґрунтовано науково-методичну основу забезпечення здорового статусу садивного матеріалу на всіх етапах його виробництва та експлуатації. Вдосконалено біотехнології відбору рослин-кандидатів у материнські рослини та підтримання статусу рослин в добазових колекціях в умовах культури in vitro та в умовах відкритого ґрунту. Актуалізовано панелі вірусних патогенів для сертифікації садивного матеріалу кісточкових та ягідних культур в умовах України. Визначено основні критерії універсалізації біотехнологій хемотерапевтичного оздоровлення, що базуються на оцінюванні фази швидкої та пролонгованої дії препарату, діапазону терапевтичних та токсичних доз. Розроблено універсальні (імпульсні та каскадні) модулі хемотерапевтичного оздоровлення в культурі in vitro експлантатів малини, аґрусу, сливи та підщепи Гізела 6 від моно- та полівірусних інфекцій. Створено методичний алгоритм оцінювання терапевтичного, токсичного та генотоксичного ефектів дії антивірусних препаратів під час проведення оздоровлення. Запропоновано систему прогнозних оцінок асиметричності поширення вірусів кісточкових та ягідних культур у садових агроценозах, яка базується на визначенні тенденцій до коваріювання, асоціативності та моноінфікування вірусів під час розповсюдження. Оцінено стратегії поширення ВШС у насадженнях різних кісточкових культур та виділено чинники, які можуть на них впливати. Науково обґрунтовано та розроблено превентивні заходи з обмеження поширення ВШС у насадженнях шести кісточкових культур. Обчислено економічні та соціальні ефекти запровадження програми вирощування сертифікованого садивного матеріалу кісточкових та ягідних культур в Україні

Опис

The thesis for the scientific degree of Doctor of Agricultural Sciences in specialty 03.00.20 – Biotechnology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2016. The thesis is devoted to the development of new biotechnologies and improvement of existing ones for production of healthy planting material for six stone and six berries crops. It was created the holistic concept for providing of healthy status of planting stock material at all steps of its production and operation. The biotechnologies for screening of candidate material for nuclear stock status and maintenance of healthy plant status in prebasic collections in vitro culture conditions and in open field conditions were improved. The panels of viral pathogens for the certification of planting material of stone fruit and berry crops were updated to condition of Ukraine. The main criteria for universalization of chemotherapeutic biotechnologies, based on evaluation of rapid and prolonged phase of drug action and range between therapeutic and toxic doses were identified. The universal units («pulse» and «cascade») of chemotherapy biotechnologies in vitro culture for raspberry, gooseberry, plum, rootstock Gisela 6 explants sanitation from mono- and multivirus infections were designed. The methodical algorithm for estimating of therapeutic, toxic and genotoxic effects of antiviral drugs during the explants chemotherapy in vitro culture was created. The predictive evaluation system of asymmetric viruses distribution based on determining of theirs tendencies for co-variation, association and monoexpansion was proposed. The epidemiological strategies of PPV distribution in plantations of different stone fruits crops and the main factors that can influence them were evaluated. The preventive measures to avoid the PPV spread in orchards were scientifically proved and developed for six stone fruit crops. The economical and social effects of the implementation of the program of high-quality certified plant material production of stone fruit and berry crops in Ukraine were calculated

Ключові слова

антивірусні сполуки, біотехнології, генетична ідентичність, кісточкові культури, культура in vitro, моно- і мультивірусні інфекції, оздоровлення, сертифікований садивний матеріал, схема сертифікації, хемотерапія, ягідні культури

Бібліографічний опис

Біотехнологічні основи отримання садивного матеріалу кісточкових (Prunus spp.) та ягідних (Ribes spp., Rubus spp., Fragaria x ananassa) культур в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 03.00.20 - біотехнологія / Н. В. Тряпіцина ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 47 с

Зібрання