Оптимізація перехідних режимів руху механізму повороту стрілкового крана

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. У дисертації наведено дослідження, що мають за мету підвищення ефективності роботи механізму повороту стрілових за рахунок зменшення динамічних навантажень у металоконструкції та приводному механізмі під час роботи механізму повороту стрілового крана шляхом оптимізації перехідних режимів руху. Проведено динамічний аналіз роботи механізму повороту стрілового крана. Встановлено основні причини виникнення динамічних навантажень, які виникають в металоконструкції та приводі механізму повороту стрілового крана. Оптимізовано перехідний процес пуску механізму повороту стрілового крана за різними оптимізаційними критеріями та проведено аналіз теоретичного дослідження оптимального керування. Розроблено систему керування приводом механізму повороту стрілового крана, яка забезпечує реалізацію оптимального керування. Для підтвердження теоретичних розрахунків підібрано вимірювально-реєструюче обладнання та проведено експериментальні дослідження динаміки механізму повороту стрілового крана при різних режимах керування. На основі результатів досліджень запропоновано рекомендації щодо розроблення системи керування механізмом повороту, використання якої дає змогу звести динамічні навантаження на металоконструкцію та приводний механізм, а також коливання вантажу на гнучкому підвісі під час роботи механізму повороту крана до мінімуму

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.05.05 «Hoisting and Transport Machines». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation presents researches aimed at increasing the efficiency of the jib turning mechanism by reducing the dynamic loads in the metal structure and the drive mechanism during the operation of the jib crane turning mechanism by optimizing the transient modes of movement. The dynamic analysis of the operation of the jib crane rotation mechanism is carried out. The main causes of dynamic loads that occur in the metal structure and the drive mechanism of the jib crane are established. The transient process of starting the jib crane turning mechanism is optimized according to various optimization criteria and the analysis of the theoretical research of optimal control is carried out. The control system of the drive of the mechanism of turn of the jib crane which provides realization of optimum control is developed. To confirm the theoretical calculations, measuring and recording equipment was selected and experimental studies of the dynamics of the jib crane rotation mechanism under different control modes were performed. Based on the research results, recommendations are proposed for the development of a control system for the turning mechanism, the use of which allows to reduce the dynamic loads on the metal structure and the drive mechanism, as well as load oscillations on the flexible suspension during operation of the crane turning mechanism

Ключові слова

cтрiлoвий кран, механізм повороту, коливання вантажу, критерій, оптимізація, динамічний аналіз, система керування

Бібліографічний опис

Оптимізація перехідних режимів руху механізму повороту стрілкового крана: автор. дис. . кандидата технічних наук: 05.05.05 "Піднімально-транспортні машини" (технічні науки) / І.О. Кадикало ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 27 с.

Зібрання