Формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано розв’язання актуального наукового завдання щодо формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Проаналізовано сучасний стан теорії та практики, розкрито наукову сутність, визначено зміст і структуру комунікативної компетентності майбутніх магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи». Засобами експертного оцінювання визначено домінантні фактори, обґрунтовано педагогічні умови формування комунікативних здатностей майбутніх викладачів. Розроблено структурну модель формування комунікативної компетентності, яка ідеально відображає змістово-процесуальні аспекти розвитку цього складного утворення особистості у взаємодії основних блоків (методологічно-цільового, змістово-технологічного, корекційно-результативного). Конкретизовано критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного феномена. Експериментально перевірено ефективність методики формування комунікативної компетентності майбутніх магістрів, розроблено і впроваджено в навчально-виховний процес відповідні методичні рекомендації

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In the thesis the theoretical generalization and the solution of urgent scientific task of forming the communicative competence of academics are proposed. The current state of theory and practice, reveals a scientific nature, defines the content and structure of the communicative competence of master’s degree in «Pedagogy of higher school». By means of expert evaluation the dominant factors that influence the development of the communicative abilities of undergraduates of the specialty "Pedagogy of higher education" are determined. A structural model for the formation of communicative competence of future teachers is developed, which ideally reflects the content-procedural aspects of the development of this complex phenomenon by the interaction of the main blocks (methodologically-targeted, content-technological, corrective-productive). The criteria, indicators, and levels of the communicative competence of future teachers have been specified. The effectiveness of the methodology of communicative competence of masters was experimentally verified, developed and implemented in the educational process appropriate guidelines

Ключові слова

комунікативна компетентність, магістр, педагогічні умови, викладач, модель, інтерактивні технології, факультатив

Бібліографічний опис

Формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Р. Б. Петрух ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с.

Зібрання