Біологічні та екологічні особливості видів роду Exochorda Lindl. та перспективи їх використання в умовах м. Києва

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі наведено результати комплексних досліджень біологічних та екологічних особливостей інтродукованих видів роду Exochorda Lindl. в умовах м. Києва. На підставі фенологічних спостережень за рослинами видів роду Exochorda Lindl. встановлено закономірності росту та розвитку досліджуваних рослин. Визначено потенціал посухо-, зимо- та морозостійкості досліджуваних видів в умовах м. Києва. Розроблено оптимальні схеми генеративного та вегетативного (методом зеленого живцювання) розмноження, а також вирощування адаптованого садивного матеріалу видів роду Exochorda Lindl. На підставі отриманих результатів досліджень обґрунтовано доцільність використання видів роду Exochorda Lindl. в озелененні м. Києва та здійснено практичні рекомендації щодо їхнього використання в насадженнях загального та спеціального користування

Опис

The thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phitomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis presents the results of the complex studies of biological and ecological peculiarities of introducted Exochorda Lindl. species in conditions of Kyiv. Rhythm patterns of growth and development of the studied plants had been set based on phenological observations by Exochorda Lindl. species plants. Drought-, winter- and frost-resistance of studied species in terms of Kyiv were determined. The optimum schemes of generative and vegetative (by method of green cutting) propagation, as well as cultivation of adapted planting material of Exochorda Lindl. species were developed. Feasibility of Exochorda Lindl. species use in landscaping in conditions of Kyiv was proved and practical recommendations for their use in plantations of general and special use were made based on the research results

Ключові слова

рід, вид, інтродукція, морозостійкість, живцювання, річний цикл розвитку, насадження загального та спеціального користування

Бібліографічний опис

Біологічні та екологічні особливості видів роду Exochorda Lindl. та перспективи їх використання в умовах м. Києва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / М. Ю. Дубчак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с.

Зібрання