Підготовка майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертаційне дослідження є теоретико-експериментальним обґрунтуванням науково-методичного завдання підготовки майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів. З’ясовано сучасний стан підготовки майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів у педагогічній теорії та практиці, уточнено сутність поняття «групова рефлексивність спортсменів», визначено критерії, показники та рівні підготовки майбутніх тренерів з футболу до її формування. Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів: цілеспрямоване формування знань у майбутніх тренерів із загальної, вікової, соціальної психології та психології спорту; формування мотивації майбутнього тренера до ефективного міжособистісного спілкування; забезпечення методичного супроводу підготовки майбутніх тренерів до спільного планування діяльності спортивної команди; систематичний розвиток особистісних якостей майбутнього тренера. Розроблено модель підготовки майбутніх тренерів до формування групової рефлексивності спортсменів. Організовано та проведено експеримент, що підтвердив дієвість виявлених педагогічних умов підготовки майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів

Опис

The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in speciality 13.00.04 «Theory and Methodology of Professional Education». National university of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation research is a theoretical and experimental substantiation of the scientific and methodological task of training future football coaches for the formation of group reflexivity of athletes. The thesis clarifies the current state of preparation of future football coaches for the formation of group reflexivity of athletes in pedagogical theory and practice, it specifies the essence of the concept of «group reflexivity of athletes», and it determines criteria, indicators and levels of training of future football coaches for its formation. The pedagogical conditions of preparation of future football coaches for the formation of group reflexivity of athletes have been determined and theoretically substantiated: the future coach acquires knowledge of general, age, social psychology and sports psychology; readiness of the future coach for effective interpersonal communication; preparation of the future coach for joint planning of sports team activities; development of personal qualities of the future coach. A model of preparation of future coaches for the formation of group reflexivity of athletes has been developed. An experiment has been organized and conducted, which confirmed the effectiveness of the identified pedagogical conditions for the training of future football coaches for the formation of group reflexivity of athletes. Key words: reflection, reflexivity, group reflexivity, future coach, model of preparation of future football coaches for the formation of group reflexivity, pedagogical conditions, professional training of future

Ключові слова

рефлексія, рефлексивність, групова рефлексивність, майбутній тренер, модель підготовки майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності, педагогічні умови, професійна підготовка майбутніх тренерів

Бібліографічний опис

Підготовка майбутніх тренерів з футболу до формування групової рефлексивності спортсменів: автор. дис. . кандидата педагогічних наук: 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" (педагогічні науки) / М.П. Костенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 21 с

Зібрання