Адміністративно-правовий захист тварин від жорстокого поводження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правового захисту тварин, які використовуються в різних видах діяльності та дозвіллі людини, від жорстокого поводження. Проведено ґрунтовний і послідовний аналіз чинної національної нормативно-правової бази, зокрема, численних підзаконних нормативно-правових актів, які здійснюють адміністративно-правове регулювання захисту від жорстокого поводження різних груп тварин: диких, сільськогосподарських, домашніх, експериментальних та тварин, що залучаються до проведення заходів; аналізується сучасний стан і тенденції розвитку адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; пропонуються напрями вдосконалення нормативно-правової бази України, враховуючи її недоліки та труднощі практичної реалізації. Розглянуто повноваження та визначено місце органів державного управління у забезпеченні адміністративно-правового захисту тварин від жорстокого поводження. Виявлено певні недоліки реалізації владно-управлінських функцій у здійсненні адміністративно-правового захисту тварин від жорстокого поводження – брак або ж недосконалість чинних підзаконних нормативно-правових актів, слабкий нагляд і контроль за умовами утримання тварин та поводженням з ними. Розроблено пропозиції щодо подолання недоліків у роботі органів державної влади та місцевого самоврядування через прийняття змін і доповнень до законодавства та прийняття нових правил, порядків, програм утримання різних груп тварин. У роботі акцентовано увагу на подоланні негативного явища безпритульності тварин; забезпеченні добробуту сільськогосподарських тварин та застосуванні гуманних способів їх забою; захисті від жорстокого поводження та дотриманні умов утримання експериментальних тварин; транспортуванні різних груп тварин; адміністративно-правовому захисті тварин, що залучаються людиною до проведення заходів; проблематиці проведення евтаназії тварин. Розроблено визначення «переміщення тварин», яке має здебільшого примусовий характер для тварин. Обґрунтовано необхідність внесення його до законодавства про захист тварин від жорстокого поводження

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences with the specialty 12.00.07. «Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is a complex research of administrative and legal protection of animals from ill-treatment, which are involved in various types of human activities. A thorough and consistent analysis of the current national legal and regulatory framework was carried out, in particular, numerous sub-normative legal acts, which carry out administrative and legal regulation of protection against ill-treatment of various groups of animals: wild, agricultural, domestic, experimental and animals involved in the organization of events; the current state and trends of development of administrative responsibility for ill-treatment of animals are analised; directions of perfection of the normative-legal base of Ukraine are offered, taking into account its shortcomings and difficulties of practical realization. Authorities and the place of public administration bodies in the implementation of administrative and legal protection of animals from ill-treatment are considered and determined. Some weaknesses in the implementation of power and administrative functions in the implementation of administrative and legal protection of animals from ill-treatment are revealed – the absence or imperfection of the effective sub-normative legal acts, weak supervision and control over the conditions of keeping and handling animals. Proposals for overcoming the deficiencies in the work of state authorities and local self-government are developed through adoption of amendments and additions to the legislation, adoption of new rules, procedures, programs and improvement of existing sub-normative legal acts were achieved. The work focuses on overcoming the negative phenomenon of homelessness of animals; ensuring the welfare of farm animals and humane methods of slaughter; protection against ill-treatment and observance of conditions of maintenance of experimental animals; transportation of different groups of animals; administrative-legal protection of animals which are involved in leisure activities of people, especially in circuses, dolphins; issues of euthanasia of animals. The definition of «animal movement», which is mainly compulsory for animals, is developed and the necessity of introducing it into the legislation on protection of animals from ill-treatment is grounded

Ключові слова

адміністративно-правовий захист тварин, жорстоке поводження, адміністративна відповідальність, нормативно-правові акти, органи державного управління, удосконалення

Бібліографічний опис

Адміністративно-правовий захист тварин від жорстокого поводження: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І.М. Берегеля ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 18 с.

Зібрання