Біологічні та екологічні особливості рослин роду Clematis L. в умовах м. Києва

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню біологічних та екологічних особливостей рослин роду Clematis L. в умовах м. Києва для ширшого їх впровадження в систему зелених насаджень міста. Визначено і проаналізовано кількісну та якісну структуру видового та внутрішньовидового різноманіття дрібноквіткових ломиносів у насадженнях загального користування та ботанічних садах м. Києва. За результатами дослідження фенології ломиносів здійснено їх розподіл на групи за ознакою періоду квітування. Проаналізовано репродуктивну здатність видових представників роду. Визначено стійкі рослини проти ураження збудниками захворювань та пошкодження шкідниками. Опрацьовано способи вегетативного розмноження ломиносів та визначено їх технологічні особливості. Здійснено добір оптимального режиму стерилізації рослинного матеріалу для введення в культуру in vitro живильного середовища для культивування й укорінення та субстрату для адаптації рослин-регенерантів. Оцінено зимо- та посухостійкість ломиносів, що вирощуються в умовах м. Києва, та охарактеризовано їх фізіологічний стан за показниками кривої ІФХ (Каутського). Визначено вміст вологи і твердої речовини в листках та виражено процес втрати вологи за допомогою математичної функції. Виявлено кореляційний зв’язок між параметрами функції та кількісними ознаками будови листкових пластинок. За будовою тканин листків визначено умови світло- та вологозабезпечення, яким надають перевагу ломиноси

Опис

Thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 Forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the research of biological and ecological features of the genus Clematis plants in Kyiv conditions for their wider implementation into the green space of the city. Defined and analyzed quantitative and qualitative structure of small-flowered clematises in public plantations and botanical gardens of Kyiv. According to the results of phenological observations studied plants were divided into three group on the base to their flowering period. The plants resistance to defeat disease and damage by pests were analyzed. Technological features of clematis vegetative propagation were defined. Appropriate sterilization mode for plant material had been selected for next cultivation in vitro. Nutrient medium for explants cultivation and rooting and substrate for adaptation of plants regenerants had been determined. Winter and drought resistance of clematises grown in Kyiv conditions were evaluated. Their physiological state was characterized by IFH (Kautsky) curve indexes. Moisture and solids content in the leaves were determined and the loss of moisture was expressed with a mathematical function. Correlation between function parameters and quantitative characteristics of the leaf structure was found. Preferences for light and moisture conditions were defined according to the leaves tissue structure

Ключові слова

Clematis, фенологічні фази, декоративність, стійкість, епідерма, продихи, мезофіл, вміст води, насіння, живцювання, in vitro

Бібліографічний опис

Біологічні та екологічні особливості рослин роду Clematis L. в умовах м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / І. Б. Ковалишин ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання