Процесуально-процедурний порядок судового розгляду земельних спорів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена комплексному аналізу сучасних теоретичних і практичних проблем процесуально-процедурного порядку судового розгляду земельних спорів в Україні. У роботі здійснено аналіз доктринальних положень щодо земельно-процесуальних правовідносин з розгляду й вирішення земельних спорів та розглянуто їх особливості. У результаті проведеного дослідження запропоновано визначення земельного спору, розглянуто його ознаки, структуру та динаміку розвитку. Значна увага приділена основним причинам виникнення земельних спорів та способам їх усунення. У дисертації детально проаналізовано сучасні проблеми підвідомчості земельних спорів, досліджено практику застосування загальними та спеціалізованими судами положень чинного законодавства при розгляді окремих категорій земельних справ та визначено процесуальні аспекти їх вирішення. З урахуванням прогресивного світового досвіду зарубіжних країн розглянуто питання щодо можливості запровадження альтернативного способу для врегулювання земельного спору – процедури примирення сторін за участю професійного судді. Запропоновано конкретні зміни та доповнення до чинного законодавства України, що забезпечить підвищення ефективності вирішення земельних спорів

Опис

The dissertation in candidacy for the degree of Juridical Sciences on the specialty 1200.06 – land law; agrarian law; ecological law; natural resources law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. This thesis research is dedicated to the comprehensive analysis of the modern theoretical and practical issues on procedural due process at the judicial examination of the land disputes in Ukraine. The work presents the analysis with regard to the doctrinal clauses on the land and procedural legal relations for examination and settlement of the land disputes with consideration of its peculiarities. As the result of this research, the definition of a land dispute is proposed, its characteristics, structure and dynamics of development are examined. Considerable attention is devoted to the main reasons of the land disputes arising and solutions to cope with such disputes. The thesis gives the detailed consideration to the modern issues of the land disputes jurisdiction, the author has studied the practice of the current laws application at examination of certain categories of the land cases by the general and specialized courts and determined the procedural aspects of its solution. In the context of the progressive international experience of the foreign countries, the issue as regards to introduction of the alternative land dispute resolution is considered – the parties’ conciliation procedure at participation of a professional judge. The specific amendments and supplements to the current laws of Ukraine are proposed to enhance the effectiveness of the land disputes resolution

Ключові слова

земельний спір, конфлікт, процесуально-процедурний порядок, земельно-процесуальні правовідносини, судове вирішення земельного спору, позасудове вирішення земельного спору, предмет доказування, розмежування юрисдикцій, альтернативні способи вирішення земельного спору

Бібліографічний опис

Процесуально-процедурний порядок судового розгляду земельних спорів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / А. О. Арсенюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання