Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації проаналізовано сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у корпоративних сільськогосподарських підприємствах. Установлено, що нині в умовах індустріалізації сільськогосподарського виробництва агрокорпорації, обробляючи десятки або навіть сотні тисяч гектарів сільськогосподарських земель, характеризуються значним розширенням землекористування. Запропоновано систему територіально диференційованих обмежень щодо попередження надмірної економічної концентрації земельних ресурсів, яка базується на встановленні граничних площ земель сільськогосподарського призначення, котрі можуть перебувати у власності чи користуванні особи (групи пов’язаних осіб), не призводячи до монополізації землекористування і втрати власником мотивації до самостійного господарювання на землі. Обґрунтовано науково-методичний підхід до порівняльної оцінки ефективності використання земельних ресурсів у корпоративних сільськогосподарських підприємств, який базується на зіставленні показників економічної діяльності таких підприємств із середньогалузевими

Опис

Dissertation for a scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation, the current state and trends of the use of land resources in corporate agricultural enterprises are analyzed. It was established that nowadays, in the conditions of industrialization of agricultural production of agro-corporations, cultivating dozens or even hundreds of thousands of hectares of agricultural land, there is a significant expansion of land use. A system of territorially differentiated restrictions on prevention of excessive economic concentration of land resources based on the establishment of boundary areas of agricultural land that may be owned or used by a person (group of related persons) is proposed, without causing the monopolization of land use and loss of the owner of the motivation to an independent farming on the ground. The scientific and methodical approach to the comparative estimation of the efficiency of the use of land resources in corporate agricultural enterprises is substantiated, which is based on the comparison of economic activity indicators of such enterprises with medium-sized enterprises

Ключові слова

агрохолдинг, корпоративні сільськогосподарські підприємства, еколого-економічна ефективність, економічна концентрація, земельні ресурси, монополізація ринку, ефект масштабу, землі сільськогосподарського призначення

Бібліографічний опис

Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / О.В. Краснолуцький ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 31 с

Зібрання