Мотиваційний механізм в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних засад формування мотиваційного механізму в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств. У ході вивчення й узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел уточнено сутність понять «мотивація» та «мотиваційний механізм». Обґрунтувано концептуальні підходи до формування мотиваційного механізму як системної цілісності та розвинуто методичні підходи до оцінки мотиваційного механізму в сільськогосподарських підприємствах. Оцінено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств та виявлено фактори впливу на результати їх функціонування для обґрунтування заходів щодо забезпечення ефективної діяльності в довгостроковому періоді. Проаналізовано складові мотиваційного механізму сільськогосподарських підприємств за допомогою сформованого науково-методичного інструментарію. Запропоновано науковий підхід до формування мотиваційного механізму для забезпечення збалансованості складових мотивації з цілями і задачами розвитку підприємства. Розроблено алгоритм формування мотиваційного механізму, який сприятиме інтеграції цілей розвитку сільськогосподарського підприємства та індивідуального розвитку працівників

Опис

Thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – Economics and Management of enterprises (according to the types of economic activities). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the research of the theoretical, methodological and practical basis of formation of motivational mechanism in the system of management of the development of agricultural enterprises. In the course of the study and generalization of domestic and foreign literary sources clarified the essence of the concepts "motivation" and "motivational mechanism". Grounded conceptual approaches to the formation of motivational mechanism as a systemic whole and developed methodological approaches to the assessment of the motivational mechanism for the agricultural enterprise. Estimated trends of development of agricultural enterprises and the factors of influence on the results of their operation for the justification of measures for ensuring effective activities in the long term. Analyzed components of the motivational mechanism of agricultural enterprises using the formed scientific and methodological tools. Proposed a scientific approach to the formation of the motivational mechanism to balance the components of motivation with the goals and objectives of the enterprise development. Developed an algorithm of formation of the motivational mechanism that will facilitate the integration of development goals of the agricultural enterprise and individual development of employees

Ключові слова

мотивація, мотиваційний механізм, персонал, система управління, розвиток сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис

Мотиваційний механізм в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С. В. Думановська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання