Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено адміністративно-процесуальному статусу суб’єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил. Сформовано поняття провадження у справах про порушення ветеринарно- санітарних правил. З’ясовано принципи, завдання та зміст провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил. Розкрито стадії провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил. Значна увага приділяється правовому статусу органів владних повноважень, що наділені правом здійснювати провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил. Визначено, що такими суб’єктами є Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст, районів, головні державні інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та транспорті, їх заступники й державні інспектори ветеринарної медицини. Встановлено правовий статус правопорушника, який наділений загальною та спеціальною правосуб’єктністю. Відповідальність за правопорушення ветеринарно-санітарних правил залежить від багатьох критерії, тому має свої особливості. Проаналізовано державне регулювання у сфері ветеринарного законодавства та органи, що здійснюють провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил зарубіжних країн. Обґрунтовано і запропоновано шляхи удосконалення законодавства щодо адміністративно-процесуального статусу суб’єктів провадження про порушення ветеринарно-санітарних правил

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine. – Kiev, 2015. The thesis is devoted to administrative and procedural status of the cases of violation of veterinary-sanitary rules. Formed concept of the cases of violation of veterinary-sanitary rules. It is found out principles, objectives and contents of the cases of violation of veterinary-sanitary rules. Solved stage of the proceedings in cases of violation of veterinary-sanitary rules. Much attention is paid to the legal status of the powers that have the right to carry out proceedings on violation of veterinary-sanitary rules. Determined that such entities are Chief Inspector of Veterinary Medicine of Ukraine, Chief Inspector of Veterinary Medicine of the Autonomous Republic of Crimea, Kyiv and Sevastopol, cities, districts, Chief Inspector of Veterinary Medicine at the state border and transport, their deputies and state inspectors of veterinary medicine. A legal status offender who has the general and special personality. Responsibility for violation of veterinary-sanitary rules depends on many criteria, so has its peculiarities. Analyzed state regulation of veterinary legislation and bodies carrying out proceedings on violation of veterinary-sanitary regulations of foreign countries. Grounded and proposed legislation for improving the administrative and procedural status of proceedings on violation of veterinary-sanitary rules

Ключові слова

провадження у справах про адміністративні правопорушення, провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил, принципи, правовий статус суб’єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил, адміністративна правосуб’єктність органів владних повноважень у сфері ветеринарної медицини, адміністративні обов’язки суб’єктів, адміністративні права суб’єктів, відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних правил, державний ветеринарний контроль та нагляд

Бібліографічний опис

Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження у справах про порушення ветеринарно-санітарних правил: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Л. Ю. Галайдюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання