Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2016. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі розвитку педагогічної компетентності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в умовах Науково-методичного центру «Агроосвіта». У роботі проаналізовано психолого-педагогічну літературу, на основі чого уточнено сутність понять «розвиток педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації», «мультимедійний програмно-методичний комплекс», «інноваційне освітнє середовище»; визначено структуру педагогічної компетентності викладача, яка складається із ціле-мотиваційного, когнітивного, конативного, особистісного компонентів. Розроблено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено модель розвитку педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації в умовах Науково-методичного центру, яка спрямована на досягнення якісно нового (вищого) рівня педагогічної компетентності для ефективного здійснення професійної діяльності й базується на врахуванні соціально-педагогічного запиту. Модель є цілісною, відкритою, динамічною педагогічною системою, яка представлена взаємозв’язаними блоками – методологічним, прогностично-аналітичним, мотиваційно-цільовим, змістово-процесуальним, оцінювально-коригувальним. Створено мультимедійний програмно-методичний комплекс, який сприяв розвитку педагогічної компетентності викладачів, що доведено експериментально. Встановлено, що інноваційному середовищу Науково-методичного центру притаманні такі функції: методологічні, гносеологічні, практичні, комунікативні, інформаційні, координаційно-консультаційна, світоглядна, організаційно-просвітницька. Науково-методичний центр формує єдине методичне, інформаційно-освітнє та інноваційне середовище, є центром мережевої взаємодії аграрних вищих навчальних закладів. Для аналізу результатів педагогічного експерименту використано методи кваліметричної обробки даних. Підсумки експериментально-дослідної роботи підтвердили ефективність моделі розвитку педагогічної компетентності викладачів аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації в умовах Науково-методичного центру

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the problem of development of pedagogical competence of teachers of agricultural universities of I–II levels of accreditation in the terms of the scientific and methodological center «Agroosvita». The essence of the concepts of «development of pedagogical competence of teacher of the university of I–II levels of accreditation», «multimedia software-methodical complex», «innovative learning environment» is analyzed based on psychological and pedagogical literature. The structure of pedagogical competence of the teacher, which consists of the motivational, cognitive, conative, personal components, is determined. The model of pedagogical competence of teachers of agricultural universities of I–II levels of accreditation in the terms of the scientific and methodological center that aims to achieve a qualitatively new (higher) level of pedagogical competence for effective implementation of professional activity and is based on consideration of socio-educational request is developed, scientifically grounded and tested. The model is solid, open, dynamic pedagogical system, represented by interconnected blocks – methodological, prognostic and analytical, motivational-targeted, content-procedural, evaluation-corrective. A multimedia program-methodical complex that promoted the development of pedagogical competence of teachers that proved experimentally is created. It is founded that the innovation environment of scientific and methodological center has the following features: methodological, epistemological, practical, communication, information, coordination and consulting, ideological, organizational and educational. Scientific and methodological center forms a single methodological, information-educational and innovative environment; it is the center of networking agrarian universities. Methods of qualimetric data science is used for analyzing the results of pedagogical experiment. The results of experimental research confirmed the effectiveness of the model of pedagogical competence of teachers of agricultural universities of I–II levels of accreditation in the terms of scientific and methodological center

Ключові слова

педагогічна компетентність, розвиток, модель розвитку педагогічної компетентності викладачів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, Науково-методичний центр, мультимедійний програмно-методичний комплекс, інноваційне освітнє середовище

Бібліографічний опис

Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ I-II рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. А. Жуковська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання