Державний контроль за спеціальним водокористуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація є завершеною науковою роботою, першим у вітчизняній науці адміністративного права комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань державного контролю у сфері спеціального водокористування. У дисертації сформульовано поняття державного контролю за спеціальним водокористуванням, встановлено його мету та завдання. Проводиться теоретичний аналіз принципів зазначеного контролю з урахуванням міжнародного підходу до управління водними ресурсами, а також його видів, форм, методів та об’єктів у їх тісному зв’язку з практичним застосуванням. Розглянуто сучасний стан та запропоновано шляхи оптимізації системи державних органів, які здійснюють контрольну функцію щодо спеціального водокористування. Комплексно досліджено механізм реалізації державного контролю, що проявляється через контрольні провадження та заходи адміністративного впливу. Окрема увага приділена адміністративній відповідальності в дослідженій сфері. Дисертація містить пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства стосовно виявлених проблем та прогалин

Опис

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process, Financial Law, Information Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is completed work that first in science of Ukrainian Administrative Law about theoretical and practical issues of state control in the special water use sphere. The definition of state control over special water use, his aim and objectives are formulated in dissertation. Theoretical analysis of general and specific principles of control, international water management approaches, types, forms, methods, and objects of control is exercised in their close connection with practical application. The dissertation explores current state and the ways of optimization of public bodies that performing a control function over special water use sphere. Comprehensively investigated the mechanism of state control realization which uses the control proceedings and measures of administrative influence. Special attention is paid to administrative responsibility in the investigated area. Dissertation includes proposals of improvement of Ukrainian legislation state control sphere

Ключові слова

державний контроль, спеціальне водокористування, заходи адміністративного впливу, адміністративна відповідальність, контрольне провадження, суб’єкти державного контролю, об’єкти державного контролю

Бібліографічний опис

Державний контроль за спеціальним водокористуванням: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. М. Міщанюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання