Експериментальне обгрунтування застосування геоциду для санації приміщень при утриманні свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена розробці та вивченню препарату на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду, бензалконіум хлориду та дельтаметрину, що має широкий спектр бактерицидної дії. Проведені доклінічні, клінічні й аналітичні дослідження препарату «Геоцид». Зокрема вивчено його бактерицидні, фунгіцидні та інсектицидні властивості. Проведено дослідження препарату за показниками гострої токсичної дії з використанням лабораторних тварин, культури інфузорій (Tetrahymena pyriformis). Розроблений препарат за результатами досліджень належить до четвертого класу згідно з класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності. Розроблено технологію виготовлення препарату, вивчено фізико-хімічні властивості та способи його застосування. Експериментально доведено, що геоцид ефективний для дезінфекції тваринницьких приміщень і безпечний для тварин у 0,5 % концентрації. Встановлено ефективну концентрацію та визначено тривалість його пролонгованої бактерицидної дії

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.06 – animal hygiene and veterinary sanitation. –National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the development and study of preparation based on polyhexamethylenehuanidine hydrochloride, benzylalkonium chloride and deltametrin, with a broad spectrum of bactericidal action. The preclinical, full clinical and analytical research of the preparation was conducted. Specifically the bactericidal and fungicidal properties were studied. The preparation was investigated by the indicators of acute toxic effects on laboratory animals and infusoriumculture (Tetrahymena pyriformis). The developed preparation belongs to the fourth class according to the chemicals hazard level classification.The technology of the preparationproduction was developed, thephysic-chemical properties and methods of application were studied. It was experimentally proved that geocide is effective for disinfection of livestock buildings and safe for animals at of 0,5 % concentrations. The effective concentration and the time of its prolonged bactericidal action were determined

Ключові слова

бактерицидний препарат, геоцид, бензалконіум хлорид, дельтаметрин, токсичність, бактерицидна дія, дезінфекція, резистентність, епізоотичний ланцюг, профілактика

Бібліографічний опис

Експериментальне обгрунтування застосування геоциду для санації приміщень при утриманні свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія / Ю. О. Балацький ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с

Зібрання