Правове забезпечення ведення тепличного господарства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. У дисертації з’ясовано сучасний стан розвитку наукових досліджень у сфері рослинництва закритого ґрунту, а також генезу законодавчого регулювання ведення тепличного господарства в Україні. Проаналізовано загальні та спеціальні ознаки ведення тепличного господарства як особливого об’єкта аграрних правовідносин, а також сформульовано його визначення. Розкрито особливості правового становища суб’єктів ведення тепличного господарства та обґрунтовано висновки щодо найбільш перспективних їх організаційно-правових форм. З’ясовано специфіку правового режиму земельних ділянок, ґрунтів, субстрату, культиваційних споруд як особливих об’єктів аграрних правовідносин у сфері ведення тепличного господарства. Охарактеризовано правові підстави та умови здійснення виробничо-господарської діяльності у сфері тепличного господарства, а також розкрито організаційно-правові механізми забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції закритого ґрунту. Виявлено особливості інституційно-функціонального забезпечення ведення тепличного господарства, а також приділено особливу увагу специфіці правового регулювання різних форм державної підтримки суб’єктів ведення тепличного господарства

Опис

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of specialty 12.00.06 Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural Resource Law. – National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation reflects the current research in the field of crop greenhouses and genesis of legal regulation connecting the green housing in Ukraine. The paper refers greenhouses to a special object of agrarian relations and formulates its definition. The paper studies the peculiarities of the legal subjects of greenhouses and conclude the most legal forms of it. The specificity of the legal regime of land, soil substrate cultivation facilities as special objects of agrarian relations in keeping greenhouses has been found out. The legal basis and the conditions of production and economic activity in the greenhouses had been set out and solved organizational and legal mechanisms for ensuring the quality and safety of covered ground. The features of institutional and functional software of greenhouses had been set and the particular attention to the specifics of legal regulation of the greenhouses has been paid

Ключові слова

сільськогосподарське виробництво, рослинництво, земельні ділянки, культиваційні споруди, тепличне господарство, теплиця, парник, сільськогосподарські культури закритого ґрунту, харчові продукти

Бібліографічний опис

Правове забезпечення ведення тепличного господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / А. О. Ключнікова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання