Економічна ефективність грунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан і тенденції використання земельних ресурсів у сільському господарстві. Встановлено, що деградація ґрунтів нині є однією з найважливіших виробничо-екологічних проблем, передумовою неможливості досягати високої еколого-економічної ефективності використання земель у майбутньому. Запропоновано методику визначення суспільних утрат від деградації земель, яка базується на обчисленні частки капіталізованого рентного доходу, що втрачається при зниженні родючості ґрунту за різних ступенів деградації земель, а також витрат на відновлення родючості порушених і малопродуктивних земель. Обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення економічної ефективності ґрунтоохоронних заходів у сучасних ринкових умовах, який базується на одержанні додаткового доходу, за рахунок приросту врожаїв сільськогосподарських культур на захищених земельних ділянках

Опис

Dissertation for a scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.06 – Economics of nature use and environmental protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Modern state and trends of the usage of land resources in agriculture are analyzed. Established that soil degradation is now one of the most important industrial and environmental issues, which is the main reason for the inability to achieve high rates of environmental and economic efficiency of land use in the future. The method of determining public losses caused by land degradation based on the portion of capitalized rental income lost while reducing soil fertility at different stages of degradation, as well as costs related to restoring the fertility of disturbed and unproductive land was offered. It was also substantiated scientific and methodical approach to determining the economical efficiency of soil conservation measures in the current market conditions, which is based on the additional income that is received as a result of increase crop yields on protected lands

Ключові слова

охорона земель, деградація ґрунтів, ґрунтоохоронні заходи, економічна ефективність, землі сільськогосподарського призначення, додатковий дохід

Бібліографічний опис

Економічна ефективність грунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / О. В. Шевченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 26 с

Зібрання