Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена вирішенню актуального завдання – створенню та дослідженню ефективності роботи системи комплексного енергозабезпечення споживачів електричною і тепловою енергією із застосуванням альтернативних джерел та акумуляторів енергії різних типів. На основі аналізу патентно-ліцензійної документації щодо існуючих варіантів систем енергоживлення та конструкцій акумуляторів енергії, обґрунтовано необхідність та запропоновано систему комплексного енергозабезпечення споживачів із використанням акумуляторів електричної та теплової енергії вдосконаленої конструкції. Отримано вихідні дані системи, що створило можливість вибору ефективних параметрів її компонентного складу енергогенеруючого обладнання та акумуляторів теплової й електричної енергії залежно від кліматичних умов розміщення та потужності споживача. Розроблено вдосконалену конструкцію комбінованого акумулятора енергії, яка відрізняється від зразка-аналога хвилеподібним дном та додатковим оснащенням багатоярусними електричними підігрівачами. Отримано аналітичні залежності та розроблено методику інженерного розрахунку акумулятора теплоти фазового переходу. Визначено оптимальні робочі та геометричні параметри теплообмінної поверхні такого апарата, досліджено їх вплив на ефективність процесів акумулювання енергії під час роботи акумуляційного апарата в складі запропонованої системи. Проведено ексергетичний аналіз акумулятора теплоти вдосконаленої конструкції порівняно зі зразком-аналогом, показано економічний ефект як від його використання, так і від впровадження запропонованої системи комплексного енергозабезпечення споживачів у цілому.

Опис

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Dissertation is devoted to solving the actual problem – the creation and research of the effectiveness of integrated energy supply system consumer electric and thermal energy using alternative energy sources and different types of energy accumulators. Based on the analysis of patent licensing documentation for the existing options of energy supply system and constructions of energy accumulators the necessity of system of integrated energy consumers is proposed using solar and electrical energy for accumulation. The initial data systems are obtained, creating a choice of effective options component of power generating equipment and heat and electric energy accumulators depending on the climatic conditions and capacity allocation consumer. The advanced design of combined energy accumulator is different from standard analog wavy-bottom and extra equipment multistage electric heater. There are obtained the analytical relations and methods of engineering calculation of heat accumulator with phase transition. The optimum operating and geometrical parameters of heat transfer surface for this device are found, besides the influence of these parameters on efficiency of process of accumulation energy during operation of accumulator as part of proposed system. An exergic analysis of heat accumulator improved design and compared to the prototype is made, it is shows the economic effect both on its use and implementation of the proposed system of complex energy consumers in general.

Ключові слова

система комплексного енергозабезпечення, акумулятор енергії, електричні нагрівачі, акумулюючий матеріал, фазовий перехід

Бібліографічний опис

Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Є. О. Антипов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 25 с.

Зібрання