Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електромеханічні комплекси і системи. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності роботи привода скребкового конвеєра, зниження динамічних навантажень шляхом застосування частотно-регульованого привода з квазічастотним керуванням. Розроблено математичну модель скребкового конвеєра, складовими частинами якої є: модель перетворювача частоти з квазічастотним керуванням різними системами імпульсно-фазового керування; модель асинхронного двигуна, в основі якої лежить удосконалений метод розбиття стрижня ротора на шари, доповнений чисельно-польовими розрахунками магнітного поля, що дає змогу враховувати ефект витіснення струму та насичення магнітної системи; модель навантаження тягового органу скребкового конвеєра як системи кінцевих елементів, на кожний з яких діє сила тертя і лінійний пружно-дисипативний зв’язок між елементами (скребками тягового органу). На підставі результатів дослідження моделей запропоновано: закон формування квазісинусоїдальної напруги, який забезпечує найкращі експлуатаційні показники скребкового конвеєра. Виконано експериментальні дослідження макетного зразка привода, які підтвердили адекватність розроблених математичних моделей та довели, що застосування квазісинусоїдальної напруги живлення забезпечує двошвидкісний режим роботи привода, знижує динамічні навантаження при пуску і в аварійних режимах

Опис

Thesis for scientific degree of a candidate of technical sciences, specialty 05.09.03 «Electromechanical Complexes and Systems». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. Dissertation is devoted to the issues of improving the efficiency of drive of scraper conveyor, for the reducing of dynamic loads through the use of variable frequency drive, with quasi-frequency control regulation of supply voltage. A mathematical model of the scraper conveyor, components of which are: the model of the asynchronous motor on the basis of an improved method for the decomposition of the rotor shaft into layers, supplemented by numerical-field calculations of the magnetic field, which enables to take into account the effect of current displacement, and saturation of the magnetic system; models of different variants of formation voltage, which are provided corresponding pulse-phase control pulse phase control systems thyristors; load model traction organ scraper conveyor as a system of finite elements, each of which operates the friction force and the linear elastic-dissipative coupling between the elements – scrapers drawbar organ. The work proposed and justified: the quasi-sinusoidal voltage formation laws, which provide the best performance of the drive; the study its effect on engine start-up process after jamming of drawbar organ; methods of improving the stability of the drive on reduced speed of movement of the drawbar organ and developed requirements for the pulse phase control systems. Were done experimental studies of the sample of model drive, which confirmed the adequacy of the developed mathematical models, and were established that the use of quasi-sinusoidal power supply provides two-speed drive mode, reduced the dynamic loads at startup and during emergency modes of works

Ключові слова

скребковий конвеєр, квазічастотне управління, математична модель, чисельно-польові розрахунки, динамічна індуктивність, асинхронний двигун зі змінними параметрами, розподілене навантаження

Бібліографічний опис

Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєра: автореф. дис. ... кандидата технічних наук 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" / К.В. Худобін ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 27 с.

Зібрання