Ветеринарно-санітарна оцінка меду бджолиного натурального щодо вмісту залишків хлорорганічних пестицидів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Досліджено вміст хлорорганічних пестицидів (гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) і дихлордифенілтрихлорметану та його метаболітів) в об’єктах довкілля пасік (ґрунту, води і квітах медоносних рослин) як основних джерел контамінації меду натурального. Встановлено залежність між залишковою кількістю хлорорганічних пестицидів в квітах окремих медоносних рослин та їх ботанічним походженням. Визначено коефіцієнт переходу хлорорганічних пестицидів із ґрунту у квіти медоносних рослин. Проведено ветеринарно-санітарну оцінку меду натурального за вмісту в ньому залишків гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) і дихлордифенілтри-хлорметану та його метаболітів. Досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники меду натурального, одержаного на територіях із різним вмістом пестицидів та вивчено особливості накопичення в меді цих полютантів залежно від його ботанічного походження та рівня забруднення припасічної території. Експериментально вивчено вплив низьких доз гексахлорциклогексану (γ-ізомеру) та дихлордифенілтрихлорметану за умови їх тривалого потрапляння з 2 % водним розчином медом до організму білих мишей як окремо (у концентрації 3,0 мкг/кг), так і у поєднанні (у концентрації 6,0 мкг/кг). Визначено вплив режимів зберігання на концентрацію на гексахлорциклогексану (γ-ізомеру) та дихлордифенілтрихлорметану у меді натуральному та встановлено оптимальний режим зберігання меду за наявності цих пестицидів. За результатами досліджень науково обґрунтовано рівень залишків гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) і дихлордифенілтрихлорметану та його метаболітів у довкіллі пасік та меді натуральному і рекомендовано використовувати їх як базові під час проведення ветеринарно-санітарного контролю. Розроблено методичні рекомендації «Вивчення впливу гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) та дихлордифенілтрихлорметану і його метаболітів на ветеринарно-санітарний стан продуктів бджільництва»

Опис

The dissertation to obtain a scientific degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.09 – Veterinary-Sanitary Expertise. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 2017. The content of organochlorine pesticides (HCH (α, β, γ-isomers), DDT and its metabolites in apiaries environmental objects (soil, water, honey plants) as the main sources of contamination of natural honey have been studied. The dependence between the residual number of organochlorine pesticides in the main honey plants and their botanical species was discovered. Conversion factor of organochlorine pesticides from the soil to honey flowers was defined. The influence of storage modes for concentration γ-HCH and DDT in honey bee kind and set the optimum mode storing honey in the presence of pesticides. Veterinary and sanitary assessment of natural honey bee for content of residual HCH (α, β, γ-isomers), DDT and its metabolites was been conducted. Organoleptic and physico-chemical properties of natural honey obtained in the areas with different content of pesticides have been studied. Specific accumulation of honey pollutants according to its botanical origin and level of contamination in the apiary was been observed. The effect of low doses of γ-HCH and DDT subject combined with honey was been experimentally studied on white mice, both separately (at a concentration of 3.0 mkg/kg) and in combination (at a concentration of 6.0 mkg/kg). The influence of storage modes for concentration of γ-HCH and DDT in natural honey bee has been studied. The optimum mode for honey storage under the conditions of pesticides has been observed. As a result of the research, the indicators of HCH (α, β, γ-isomers), DDT and its metabolites content in the environment apiaries and natural honey bee have been scientifically proved. It has been recommended to use them as basic ones during veterinary and sanitary control. Methodological «Study of HCH (α, β, γ-isomers), DDT and its metabolites in the veterinary and sanitary condition of bee products» have been worked out

Ключові слова

мед, ветеринарно-санітарна оцінка, безпечність, якість, хлорорганічні пестициди

Бібліографічний опис

Ветеринарно-санітарна оцінка меду бджолиного натурального щодо вмісту залишків хлорорганічних пестицидів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.09 - ветеринарно-санітарна експертиза / Г. А. Скрипка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 с.

Зібрання