Родючість грунту та продуктивність пшениці озимої залежно від його обробітку і удобрення в Придунайському Степу України

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. – Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової задачі, що полягає у встановленні раціональних технологічних заходів для ефективного вирощування пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах для посушливих умов Придунайського Степу України, що забезпечило підвищення і стабілізацію рівня родючості ґрунту, збільшення виробництва якісної сільськогосподарської продукції та зменшення економічних і енергетичних витрат на її виробництво. Економічно обґрунтовано наукові основи систем основного обробітку ґрунту, збереження родючості чорноземів південних і підвищення продуктивності сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах. Удосконалено та розроблено нові підходи для підвищення ефективності систем основного обробітку ґрунту та удобрення з використанням післяжнивних решток попередників у посушливих умовах Придунайського Степу України, що забезпечує стабільність виробництва зерна, підвищення якості продукції та відновлення родючості ґрунтів. В умовах Придунайського Степу України вперше визначено комплексну дію систем основного обробітку ґрунту та удобрення з використанням післяжнивних решток на ефективність вирощування пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах після різних попередників – пару чорного, вики озимої на сидерат, сумішки гороху з гірчицею білою на сидерат, гороху. Встановлено дію зазначених чинників на зміни рівня родючості ґрунту, забур’яненість, продуктивність, економічну та енергетичну ефективність, визначено баланс вологи та поживних речовин

Опис

The thesis is to obtain the scientific degree of the Candidate of Agricultural Sciences in Specialty 06.01.01 – general agriculture. National University of Life and Environmental Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. In dissertation theoretical generalization over is brought and new solution of scientific task that consists in establishment of rational technological measures for the effective growing of wheat winter in short term crop rotations for the droughty terms of Danube Steppe of Ukraine is offered, that provided an increase and stabilizing of level of fertility of soil, increase of production of quality agricultural goods and diminishing of economic and power charges on her production. Scientific bases of the systems of basic till of soil, maintenance of fertility of black earth south and increase of the productivity of agricultural cultures are economically reasonable in short term crop rotations. New approaches are improved and worked out for the increase of efficiency of the systems of basic till of soil and fertilizer with the use residues stubbly of predecessors in the droughty terms of Danube Steppe of Ukraine, which provides stability of production of grain, upgrading of products and proceeding in fertility of soils. In the conditions of Danube Steppe of Ukraine the complex action of the systems of basic till of soil and fertilizer is first certain with the use of residues stubbly on efficiency of growing of wheat winter in shortly rotary crop rotations after different predecessors – pairs black, vetch winter on green, peas and mustard white on green, peas. Operating of the marked factors is set on the changes of level of fertility of soil, weediness, productivity, economic and power efficiency, balance of moisture and nutritive is certain

Ключові слова

пшениця озима, короткоротаційні сівозміни, родючість ґрунту, продуктивність, обробіток ґрунту, удобрення

Бібліографічний опис

Родючість грунту та продуктивність пшениці озимої залежно від його обробітку і удобрення в Придунайському Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство / К. Т.Б. Аль-Джанабі ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 26 с

Зібрання