Адміністративно-правове регулювання житлової та громадської забудови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню проблемних питань адміністративно- правового регулювання житлової та громадської забудови. На основі сучасних методологічних підходів, доктринального аналізу теоретичних джерел адміністративно-правової науки, узагальнення нормотворчої та правозастосовної практики в сфері адміністративно-правового регулювання житлової та громадської забудови, запропоновані нові або уточнені визначення низки адміністративно-правових категорій і понять. У роботі наголошується, що питання необхідності дослідження сутності та змісту адміністративно-правового регулювання житлової та громадської забудови постає досить гостро, оскільки невирішеність питань із недобудованим будівництвом, самовільне будівництво будинків та споруд всупереч Генеральному плану населеного пункту, іншій містобудівній документації, самовільне відхилення від проектів землеустрою, порушення прав і законних інтересів громадян тощо, потребує державного впливу. Досліджено теоретичні та практичні питання, пов’язані з адміністративно- правовим регулюванням житлової та громадської забудови та на цих засадах сформовано й обґрунтовано пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine. – Kiev, 2015. The Dissertation is devoted to study of the worries of legal control of housing and public construction. On the basis of modern methodological approaches, doctrine analysis of theoretical sources of administrative legal science, generalization of norm setting and law-enforcement practice in the field of the administrative and legal control of housing and public construction, the new or clarified definitions of a number of administrative and legal categories and concepts are offered. In the work an emphasis is put on the fact the question of the necessity of the study of the concept and content of administrative and legal control of housing and public construction is hot enough, because the unresolved issues with unfinished construction, unauthorized construction of buildings and structures in disregard for the locality master plan, other planning documentation, unauthorized deviation from land development projects and violation of the rights and legitimate interest of citizens etc., it requires state influence. The comprehensive study was made concerning theoretical and practical issues related to the administrative and legal control of housing and public construction and on these principles the proposals and recommendations for improvement of the current legislation of Ukraine in this field are developed and substantiated

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, житлова та громадська забудова, містобудівна діяльність, удосконалення законодавства, адміністративна відповідальність, державний контроль

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання житлової та громадської забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. В. Романенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання