Ліпідний та жирнокислотний склад тканин і органів коропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 «Біохімія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації вперше досліджено склад та вміст ліпідів, їх співвідношення та ступінь ненасиченості загальних ліпідів у печінці, білих м’язах, зябрах і головному мозку коропа Cyprinus carpio L. у стані активної життєдіяльності та за штучного гіпобіозу (на 3 год, 6 та 24 год експозиції). На підставі отриманих результатів показана органоспецифічність ліпідного та жирнокислотного вмісту ліпідів в організмі коропа у стані активної життєдіяльності, що залежить від фізіолого-біохімічних особливостей тканин і органів риб. Встановлено, що за штучного гіпобіозу відбуваються модифікації вмісту ліпідів у тканинах і органах риб із подовженням терміну експозиції, зокрема найбільш виражені зміни відмічено на 24 год експозиції гіпобіозу. Збільшення вмісту фосфотидилхоліну, фосфотидилетаноламіну та холестеролу, основних структурних ліпідів можливо пов’язано з модифікацією клітинних мембран в умовах досліду. Виявлене зниження вмісту триацилгліцеролів, а також підвищення вмісту неестерифікованих жирних кислот та естерів холестеролу спрямовано на забезпечення енергетичного потенціалу організму коропа за гіпокси-гіперкапнічного впливу. У дисертації представлено результати досліджень жирнокислотного спектра печінки, білих м’язів, зябер і головного мозку коропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу. Показано зниження сумарного вмісту насичених та зростання ненасичених жирних кислот, переважно за рахунок полієнових жирних кислот родин ω3 та ω6, що можливо виступає складовою механізму дії гіпокси-гіперкапничного середовища. Подібні зміни стосовно перерозподілу вмісту полієнових жирних кислот у тканинах та органах за штучного гіпобіозу відмічено і у стерляді Acipenser ruthenus L. Виявлені модифікації ліпідного складу, вмісту жирних кислот ліпідів тканин і органів риб мають адаптивний характер та пояснюються їх залученням до зміни системи реактивності організму за штучного гіпобіозу

Опис

Thesis for scientific degree of candidate of biological sciences, specialty 03.00.04. «Biochemistry». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The content, the composition of individual lipids, their ratio and the degree of unsaturation of the common liver lipids, white muscles, gills and brain of the carp of Cyprinus carpio L. in the state of active living and artificial hibernation (for the 3rd, 6th and 24th hours of exposure) were first researched in the dissertation. Based on the results obtained, the organospecificity of the lipid and fatty acid contents of lipids in the carp organism is shown in the state of active life, which depends on the physiological and biochemical features of tissues and organs of fish. It has been experimentally established that the presence of Cyprinus carpio L. carp in the hypoxic-hypercapic environment decreases the temperature resulting in a decrease in the total lipid content and the redistribution of individual lipids in investigated tissues and organs with an increase in exposure time. The most pronounced changes in the content of lipid components and their ratios are observed at the 24th year of the hibernation exposure compared with the control. The increase in the level of phospholipids and cholesterol, the main structural components of cell membranes, is probably due to the modification of the structure of membranes in the experimental conditions. The detected reduction in triacylglycerol levels, as well as the increase in the content of unesterified fatty acids and esters of cholesterol, is aimed at providing the energy potential of the carp’s organism for hypoxichypercapnic effects. The dissertation presents the results of investigations of the fatty acid spectrum of liver, white muscle, gill and brain Cyprinus carpio L. and liver and white muscle of Acipenser ruthenus L. for artificial hibernation. It is shown that the total content of saturated and the growth of unsaturated fatty acids is reduced, mainly due to the polyunsaturated family ω3 and ω6, which is probably an integral part of the cellular mechanism of action of the hypoxic-hypercapic environment. The revealed modifications of lipid composition, the content of individual fatty acids of tissue lipids and carp and sterile organs are adaptive in nature and explains their involvement in the reorganization of the reactivity system of the body for hypoxichypercapnic effects

Ключові слова

ліпіди, триацилгліцероли, фосфоліпіди, холестерол, насичені і ненасичені жирні кислоти, короп, стерлядь, печінка, білі м’язи, зябра, головний мозок, штучний гіпобіоз

Бібліографічний опис

Ліпідний та жирнокислотний склад тканин і органів коропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу: автореф. дис. ... кандидата біологічних наук 03.00.04 "Біохімія" / С.В. Сисолятін ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с

Зібрання