Адміністративно-правове регулювання надрокористування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового регулюванням надрокористуванням в Україні та пошуку шляхів його удосконалення. Проведено аналіз загальнотеоретичних проблем, пов’язаних із використанням та охороною надр. Проаналізовано низку міжнародних нормативно-правових актів та актів вітчизняного законодавства із цього питання. У ході дослідження було виявлено ряд проблемних питань, які значною мірою впливають на стан використання та охорони надр. У роботі проаналізовано компетенцію органів виконавчої влади у сфері надрокористування, визначено коло суб’єктів державного контролю. Визначено та охарактеризовано місце і роль адміністративного права в адміністративно-правовому регулюванні надрокористування. Досліджено інститут адміністративної відповідальності. Розроблено та обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства та окремих нормативно-правових актів у цій сфері

Опис

The Dissertation for a Candidate’s Degree in jurisprudence with the speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine. – Kiev, 2015. The Dissertation is devoted to the study of administrative and legal control of subsoil use of Ukraine and to finding ways of its improvement. The analysis of general and theoretical problems concerning subsoil use and protection was conducted. A number of international regulatory legal acts and acts of the national legislation concerning this issue were analyzed. As part of the study a number of problematic issues was identified which affect considerably subsoil use and protection. The paper analyzes the competence of the executive authorities in the field of subsoil use, the circle of subjects of state control is defined. The place and role of administrative law in the administrative and legal control of subsoil use are dentified and characterized. The institute of the administrative responsibility was investigated. The proposals on improvement of the current administrative law and separate regulatory legal acts in this field were developed and substantiated

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, надрокористування, адміністративно-правовий механізм, адміністративно- правовий режим, форми та методи діяльності, органи виконавчої влади, публічний контроль, адміністративна відповідальність, вдосконалення законодавства

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання надрокористування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. В. Пашун ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 16 с

Зібрання