Державне регулювання розвитку людського капіталу в умовах економічних викликів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних основ і науково-практичних рекомендацій, які в сукупності розв’язують важливу наукову проблему з розробки комплексу інструментів, методів державного регулювання формування та розвитку людського капіталу в Україні. У роботі досліджено концептуальні засади державного регулювання людського капіталу з урахуванням розвитку соціально-економічної парадигми, вдосконалення концепції суспільства, заснованого на знаннях. Систематизовано концептуальні підходи до визначення людського капіталу і викладено авторську інтерпретацію його сутності та структури на засадах методології загального розвитку системи, інтерпретацію понятійно категоріального апарату сфери дослідження. Діагностовано стан українського людського капіталу згідно зі світовими рейтингами на державному, регіональному, домогосподарчому рівнях управління. Сформовано концепт інноваційних змін, концепт державного регулювання людського капіталу як методи дослідження чинників, які визначають його стан, зокрема залежно від відповідності країни світовому рівню розвитку, депривації та класифікатора змін. Розроблено механізм управління з врахуванням синергетичної взаємодії, комплекс моделей розвитку людського капіталу для формування добробуту, державного регулювання структури людського капіталу, адаптивного людського капіталу і чинників його формування для здійснення впливу на ВВП та індекс людського розвитку за напрямами інноваційних змін, модель і концепт синергії людського капіталу. Обґрунтовано концепцію, стратегію, механізм управління людським капіталом з урахуванням синергетичних оцінок в умовах економічних викликів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання розвитку людського капіталу на засадах скорочення депривації

Опис

Thesis for a Doctor of Economics degree in specialty 08.00.03 «Economics and Management of National Economy». National University of Life and Environmental Science of Ukraine. Kyiv, 2021. The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological foundations and scientific and practical recommendations, which together solve an important scientific problem on the development of a set of tools, methods of state regulation of the formation and development of human capital in Ukraine. The work explores the conceptual foundations of state regulation of human capital, taking into account the development of the socio-economic paradigm, the improvement of the concept of a society based on knowledges; systematized conceptual approaches to the definition of human capital; stated own interpretation of its essence and structure based on methodology of the system’s general development, the interpretation of the conceptual-categorical apparatus of the research sphere; diagnosed the condition of Ukrainian human capital in accordance with world rankings, at the State, regional, household levels of governance; formed the concept of innovative changes, the concept of state regulation of human capital as factor’s studying methods, which determinate its condition, including dependance from the country’s compliance of world’s development level , deprivation and the classifier of changes; was formed management mechanism including synergetic interaction; developed the complex of models for the human capital development at a well-being formation, state regulation of the human’s capital structure, adaptive human capital and factors of its formation to influence on GDP and the human development index by the directions of innovative changes, the model and concept of human capital synergy; substantiated the concept, strategy, mechanism of human capital management, taking into account synergetic assessments unde the conditions of economic challenges; formulated proposals for improving state regulation of human capital development based on the reduction of deprivation

Ключові слова

людський капітал, структура людського капіталу, концепт інноваційних змін, сфери формування та розвитку людського капіталу, управління людським капіталом, державне регулювання, концепт державного регулювання людського капіталу, таксономічний інтегральний індекс людського капіталу, індекс людського розвитку

Бібліографічний опис

Державне регулювання розвитку людського капіталу в умовах економічних викликів : автор. дис. . доктора економічних наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" (економічні науки) / О.Г. Головніна ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 44 с

Зібрання