Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров'я на регіональному рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно- правового регулювання організації охорони здоров’я на регіональному рівні. Акцентовано увагу на загальноправовій характеристиці організації регіональної медицини в Україні. Наведено авторське бачення принципів адміністративно- правового забезпечення охорони здоров’я на регіональному рівні, розкрито їх сутність. Досліджено проблематику механізму адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я на регіональному рівні через розкриття його складових частин. Проаналізовано суб’єктів публічного управління охороною здоров’я на регіональному рівні через їх поняття, класифікацію, повноваження. Запропоновано конкретні шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров’я на регіональному рівні. Охарактеризовано перспективи запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування та його роль у покращенні фінансування регіональної медицини. Наведено пропозиції щодо внесення змін до чинного медичного законодавства України

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Law. Specialty 12.00.07 – Administrative Law and Procedure; Finance Law; Information Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is devoted to the comprehensive study of the administrative-legal regulation of the organization of health protection at the regional level. Focused on legal the characteristics of the regional organization of medicine in Ukraine. Given the author’s vision of the principles of administrative and legal support health at the regional level, disclosed their essence. Investigated the problem of the mechanism of administrative-legal regulation of the organization of health protection at the regional level through the disclosure of its constituent parts. Analyzed the subjects of public health management at the regional level through their concept, classification, authority. Suggested specific ways to improve the administrative and legal regulation of the organization of health protection at the regional level. Characterized prospects of introduction of obligatory medical insurance and its role in improving the funding of regional medicine. Provided suggestions for changes to existing health legislation of Ukraine

Ключові слова

організація охорони здоров’я, регіональний рівень, адміністративно-правове регулювання, медична діяльність, суб’єкти публічного управління, механізм адміністративно-правового регулювання

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров'я на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Н. В. Шевчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 18 с

Зібрання