Інформаційні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено теоретичним і правовим аспектам інформаційних правопорушень. Досліджено поняття «інформаційні правопорушення», «комп’ютерні правопорушення», визначено співвідношення цих понять, а також виокремлено основні ознаки, особливості інформаційних правопорушень як виду порушень. Виділено основні критерії класифікації інформаційних правопорушень та запропоновано авторський підхід щодо їх класифікації. На підставі дослідження вітчизняного чинного законодавства та наукових праць розроблено аргументовані пропозиції щодо необхідності ухвалення пакета нормативно-правових актів з метою протидії інформаційним правопорушенням: Концепції протидії інформаційним правопорушенням в Україні, Стратегії протидії інформаційним правопорушенням в Україні та державних цільових програм за її окремими напрямами, наприклад, Державної цільової програми протидії комп’ютерним злочинам в Україні, Державної цільової програми протидії електронному шахрайству в Україні тощо

Опис

Dissertation for the degree of candidate of sciences, specialty 12.00.07 - administrative law and procedure, financial law, information law. – National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to theoretical and legal aspects of information offenses. The thesis investigates the concept of "informational offense", "computer offense" defined relationship between these concepts and singles out the main features, characteristics of information crime as a kind of violations. Singled out the basic criteria for the classification of information violations and proposed classification of author information offenses. On the basis of existing legislation and research papers designed reasoned proposals for the adoption of a package of legal acts to combat information offenses: Concepts offenses against information in Ukraine, Strategy offenses against information in Ukraine and state programs in its particular areas, such State program to combat computer crime in Ukraine, State program to combat electronic fraud in Ukraine and so on

Ключові слова

інформаційні правопорушення, комп’ютерні правопорушення, інформаційні злочини, кіберзлочинність, протидія інформаційним правопорушенням

Бібліографічний опис

Інформаційні правопорушення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. М. Правдюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 17 с

Зібрання