Інтенсифікація процесу та удосконалення засобів доїння корів в умовах фермерського виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена підвищенню технологічної та енергетичної ефективності мобільної доїльної установки шляхом забезпечення стабільності режимних характеристик вакуумної системи. На основі аналізу технічних засобів машинного доїння корів як найбільш доцільні для особистих селянських та невеликих фермерських господарств виділені мобільні доїльні установки. Доведено вплив параметрів елементів вакуумної системи на рівень та стабільність вакуумметричного тиску у вакуум-проводі мобільні доїльні установки. Встановлено, що перспективним напрямом підвищення ефективності машинного доїння корів є наукове обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів, компоновочних схем та режимів роботи мобільних доїльних установок. Отримано теоретичні залежності динаміки зміни тиску в елементах вакуумної системи, які визначають раціональне співвідношення об’ємів вакуумного балона і молокозбірної місткості за умови стабільних режимних характеристик мобільної доїльної установки. Удосконалено методику визначення провідності структурних елементів вакуум-провідної мережі, що дозволяє встановити їх конструктивні параметри при мінімальних втратах тиску. Обґрунтовано раціональну конструктивно-функціональну схему мобільної доїльної установки з вищим на 6,7–7,6% коефіцієнтом ефективності функціонування її вакуумної системи при дотриманні заданих технологічних умов (рівень та стійкість вакуумметричного тиску).

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.11 – Machines and means of mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to improving technology and energy efficiency of mobile milking machine by providing operational stability characteristics of the vacuum system. On base of analysis the means of machine milking of cows as the most appropriate for personal peasant and small farmers, dedicated portable milking machines. The influence of parameters of the vacuum system on level and stability of vacuum pressure in vacuum-line mobile milking machines was proved. It has been established that the perspective direction of improving the efficiency of machine milking of cows is scientific argumentation of design and technological parameters of assembly schemes and modes of mobile milking machines. It has been obtained the theoretical dependences of the dynamics of change of pressure in vacuum system elements that define sustainable value the volume of vacuum tank and milk collector volume because of stable operational characteristics of mobile milking machines. It was improved the method for determination the conductivity of structural elements of vacuum-lined network, allowing them to establish their design parameters with minimal pressure losses. It was grounded the rational structural and functional scheme of mobile milking machines with higher 9.3% of efficiency of the vacuum system, keep to the specified process conditions (level and stability of vacuum pressure).

Ключові слова

мобільна доїльна установка, машинне доїння, вакуумний балон, вакуумметричний тиск, молокозбірна місткість, вакуум-провід, компоновочна схема, вакуумна система

Бібліографічний опис

Інтенсифікація процесу та удосконалення засобів доїння корів в умовах фермерського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О. В. Медведський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання