Обгрунтування параметрів гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності виробництва дизельного біопалива шляхом гідромеханічного перемішування рослинної олії та метилату калію. Обґрунтовано конструктивні параметри гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива. Теоретично та експериментально визначено вплив основних конструкційно-режимних параметрів гідромеханічного змішувача, якості та питомої енергомісткості процесу естерифікації. Встановлено залежності якісних та енергетичних показників процесу естерифікації рослинної олії від керованих параметрів: частоти обертання насоса, діаметра форсунок, кута нахилу лопаток, часу перемішування та температури процесу. Обґрунтовано раціональні параметри гідромеханічного змішувача, які гарантують якісне перемішування суміші у всьому об’ємі, чим дають змогу одержати нормовану якість отриманого дизельного біопалива. Розроблене обладнання для виробництва дизельного біопалива забезпечує зменшення витрат енергії на перемішування та спрощення конструкції обладнання при забезпеченні показників якості дизельного біопалива

Опис

The dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences on the specialty 05.05.11 – machinery and mechanization of agricultural production. ‒ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to improving the efficiency of biodiesel production by hydro jet mixing vegetable oil and potassium methylate. This paper substantiates the design parameters of the reactor for biodiesel production. Theoretically and experimentally the influence of key design, operational parameters of hydro mechanical mixer, quality and specific energy consumption esterification process. According to experimental results dependencies quality and energy performance of the process esterification of vegetable oils from controlled parameters: rotational speed of the pump, the diameter of the nozzles, the angle of inclination of the blades, mixing time and temperature process. Grounded rational parameters of hydro mechanical mixing providing quality stirring the mixture in the whole volume, the normalized yield quality of the biodiesel. The developed equipment for the production of biodiesel would reduce energy costs for mixing and simplify equipment design while ensuring quality indicators biodiesel

Ключові слова

гідромеханічне змішування, дизельне біопаливо, гліцериновий осад, кут нахилу лопаток, діаметр форсунок, частота обертання насоса, питома енергомісткість, ефективність

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / М. Ю. Павленко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання