Удосконалення фіскального регулювання природокористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методологічні основи фіскального регулювання природокористування, зокрема його сутність, принципи та інструменти, підґрунтя виникнення пов’язаних з ним інституціональних пасток, особливості його застосування щодо окремих видів природних ресурсів. Здійснено оцінку основних тенденцій фіскального регулювання природокористування в Україні, а саме: проаналізовано надходження природно-ресурсних платежів та екологічних податків до Зведеного бюджету України, результативність такого регулювання на регіональному рівні, територіальну асиметрію надходжень плати за спеціальне використання природних ресурсів у розрізі адміністративних районів Волинської області. Запропоновано перспективні напрями та модель удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення 19 фіскального оптимуму Лаффера. Обґрунтовано доцільність використання елементів когнітивного моделювання для прогнозування надходжень земельних платежів до місцевих бюджетів.

Опис

Dissertation to obtain Ph.D. in Economics scientific degree in environmental economics 08.00.06 – economics of use of natural resources and environment. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation deals with theoretical and methodological bases of fiscal regulation of nature using, in particular: essence, principles and tools of fiscal regulation of nature using, institutional foundation of institutional traps of fiscal regulators application and peculiarities of fiscal regulation of application of certain types of natural resources. The main tendencies of Ukrainian nature using fiscal regulation are assessed, in particular, it is analyzed the incomings of natural resources payments and ecological taxes to the Ukrainian consolidated budget, the productivity of nature using fiscal regulation at the regional level, the territorial asymmetry of special use of natural resources payment income in terms of administrative regions of Volyn' region. The promising directions of nature using fiscal regulation are suggested, the model of nature using fiscal regulation in terms of achieving Laffer's fiscal optimum is worked out, the expediency to use elements of cognitive modeling to forecast income of land payments in local budgets is substantiated.

Ключові слова

фіскальне регулювання, природокористування, природні ресурси, плата, збір, когнітивне моделювання

Бібліографічний опис

Удосконалення фіскального регулювання природокористування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В. М. Бардась ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К, 2015. - 21 с.

Зібрання