Удосконалення засобів транспортування молока при доїнні у відра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації вирішено наукове завдання підвищення технологічної ефективності процесу доїння великої рогатої худоби та якості отримуваного молока шляхом удосконалення кришки доїльного відра та бідона й розроблення машини для розливу та закупорювання свіжовидоєного молока. У роботі проведено оцінка процесу виробництва молока і його технічного забезпечення. Отримано аналітичні моделі, які встановлюють взаємозв’язок між лінією руху повітря через повітряний фільтр та лінією руху молока в молочному шланзі від відра до бідона. Виконано аналіз тривалості процесу транспортування молока та встановлено взаємозв’язок швидкості і жирності молока на відповідність раціональним параметрам захисного вузла. Досліджено можливість забруднення молока під час його проходження від доїльних стаканів до відра та виконана оцінка стану молока з використанням захисного вузла за показниками загальної бактеріальної забрудненості, кількості соматичних клітин та кислотності молока. Викладено методику та порядок проведення досліджень

Опис

Dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences for specialization 05.05.11 – Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Dissertation solves a scientific task to increase technological effectiveness of the process during milking the cattle and quality of milk received, by means of improvement of the milking bucket and can lids, as well as development of the machine for pouring and bottling fresh milk. Dissertation makes an assessment of the milk production process and its technological support. Author presents analytical models that define the correlation between the line of air flow through the air filter and the line of milk flow in the milking hose from the bucket to the can. The duration of milk transportation process is analyzed, and the correlation of the speed by the fat content in milk for compliance with rational parameters of protective transporting hub is established. Author researches the possibility of milk pollution on the way from the teat cups to the bucket, and makes an assessment of the milk quality when using protective transporting hub by indicators of general bacterial pollution, the number of somatic cells and milk acidity. The methods and the procedure of research are described

Ключові слова

доїльна установка, конструкція, удосконалення, захисний вузол, технологія, молоко, транспортування, процес

Бібліографічний опис

Удосконалення засобів транспортування молока при доїнні у відра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О. С. Дев'ятко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання