Організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-правових засад, адміністративно-правового, інформаційно-правового та організаційного забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України в умовах розвитку інформаційного суспільства. Розроблено та реалізовано концепцію організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості. Запропоновано системну модель суб’єктів забезпечення розвитку зазначеної інфраструктури. Обґрунтовано концепцію забезпечення вільного доступу селян до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій і виділено організаційно-правовий механізм її реалізації. Визначено організаційно- правові заходи забезпечення інформаційної безпеки селян як споживачів телекомунікаційних послуг. Внесено пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у соціально-побутовій та гуманітарно-культурній сферах сільського життя, враховуючи міжнародні правові стандарти щодо гарантування прав людини

Опис

Dissertation for the degree of candidate of sciences, specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; financial law; information law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. Thesis is devoted to theoretical and legal frameworks, administrative and law, information and law, organizational ensure for the development the information and communication component of the social infrastructure in rural areas of Ukraine in the conditions of the development the information society. The concept of the organizational and legal ensure of the development of information and communication infrastructure of rural areas is developed and implemented. The system model of ensure development subjects of this infrastructure is proposed. The concept of providing the free access the residents of the village to the information and communication technologies is proved; the organizational and legal mechanism of its implementation is defined. The organizational and legal measures of the ensure the information security of the residents of the village, as the consumers of telecommunications services, are defined. The suggestions of the improvement the organizational and legal ensure of the development the information and communication infrastructure in the social and domestic, humanitarian and cultural spheres of the village, taking into account the international legal standards of the ensure the human rights, is made

Ключові слова

соціальна інфраструктура, сільська місцевість, організаційно-правове забезпечення, суб’єкти забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, адміністративно-правові повноваження, доступ до інформації, інформаційна безпека селян, телекомунікаційні послуги, міжнародні правові стандарти, інформаційне суспільство

Бібліографічний опис

Організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандтидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Д. О. Самойлик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання