Оптимізація живлення сої за ресурсозберігаючої технології вирощування в умовах лівобережного лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Застосування ресурсозберігаючих технологій обумовлює покращення поживного режиму ґрунту. Проте, погіршення фізичних характеристик, а саме щільності, негативно позначається на умовах росту та розвитку рослин сої. На ділянках із ресурсозберігаючими технологіями через більш ущільнений верхній кореневмісний шар, рослини відставали у рості та формували меншу вегетативну масу порівняно з оранкою. Так, їх висота у фазу гілкування за оранки становила 37,4 см, що на 9,50 % більше ніж за щілювання, на 10,2 % – за мінімальний обробіток та на 25,2 % – за пряму сівбу. Менш інтенсивне формування вегетативної маси у фазу формування бобів за ресурсозберігаючих обробітків ґрунту негативно впливало на листковий індекс та накопичення сухої речовини. За вищезазначених технологій врожайність сої була нижчою порівняно із традиційним способом обробітку ґрунту. Так, за щілювання вона зменшилася на 0,58 т/га, за мінімального обробітку – на 0,36 т/га, за прямої сівби – на 0,72 т/га. Внесення азотних добрив на фоні P60K60 за ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту знижує негативний вплив ущільнення та сприяє оптимізації ростових процесів рослин сої. Так, у варіанті з N60P60K60 (фаза формування бобів) були найвищими висота та листовий індекс рослин. Відповідно за щілювання вони були більшими на 11,8 см і 0,89 одиниці, за мінімального обробітку – 9,20 см і 1,16 одиниці, за прямої сівби – 9,50 см і 0,83 одиниці порівняно до P60K60 (контроль). Слід зазначити позитивний вплив на показники позакореневого підживлення мікродобривом «РОСТОК» Бобові. Азотні добрива на фоні фосфорно-калійних підвищували вміст мінерального азоту в ґрунті, а також стимулювали засвоювання фосфору та калію рослинами. Так, у період від фази гілкування до формування бобів уміст рухомого фосфору у варіантах із нормами N20–N80 на фоні Р60К60 за оранки зменшився на 1,00–31,0 мг/кг, за щілювання – на 12,0–30,0 мг/кг, за мінімального обробітку – на 3,00–10,0 мг/кг, за прямої сівби – на 11,0–18,0 мг/кг порівняно до контролю. Вміст обмінного калію у вищезазначених варіантах за оранки зменшився на 2,00–12,0 мг/кг, за щілювання – на 12,0–17,0 мг/кг, за мінімального обробітку – на 6,00–8,00 мг/кг, за прямої сівби – на 4,00–9,00 мг/кг. Таким чином, внесення N60P60K60 та проведення позакореневого підживлення (фаза гілкування) мікродобривом «РОСТОК» Бобові (3 л/га) обумовлювало підвищення врожаю за оранки на 1,15 т/га, за щілювання – на 0,88 т/га, за мінімального обробітку – на 1,06 т/га та за прямої сівби – на 1,12 т/га відносно контролю (Р60К60)

Опис

Thesis for the degree of a candidate of agricultural sciences in the specialty 06.01.04 Agrochemistry. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The use of resource-saving technologies makes it necessary to improve soil nutrient regime. However, the deterioration of physical characteristics, namely density, affects negatively on growth and development of soybean plants. In areas with an application of resource-saving technologies, through a more over-condensed top root-space, the plants lagged behind the growth and formed a smaller vegetative mass compared to soil plowing. So, plants height in the branching phase when plowing was 37.4 cm, which was for 9.50 % higher than in the case with compactor application, for 10.2 % higher than in the minimum cultivation case and for 25.2 % higher than in direct sowing case. Less intense formation of the vegetative mass in the case of resource-saving soil treatments negatively affected leaf index, accumulation of dry matter and net productivity of photosynthesis. For this technology, the soybeans yield was lower compared to the traditional way of soil cultivation. Thus, when soil was compacted, yield decreased by 0.58 t/ha, in the minimum cultivation case for 0.36 t/ha, while in direct sowing case it increased for 0.72 t/ha compared to the plowing case (control). The introduction of Nitrogen fertilizers on the background of P60K60 in the case of resource-saving soil cultivation technologies reduces the negative impact of compactors and facilitates optimization of soybean plant growth processes. Thus, in the variant of N60P60K60 (in the beans formation phase), the highest height and leaf index was registered. Accordingly, in the compactors use case it was higher for 11.8 cm and 0.89 units, in a minimum cultivation case it was higher for the level of 9.20 cm and 1.16 units, for direct sowing it was higher for 9.50 cm and 0.83 units compared to P60K60 (control). It should be noted the positive effect on the indicators of foliar fertilization with the application of microfiber «ROSTOK» Bobovy. Nitrogen fertilizers on the Phosphorus-Potassium background increased the content of mineral nitrogen in the soil, and also stimulated the absorption of Phosphorus and Potassium by plants. Thus, in the period from the branching phase to the formation of beans, the content of mobile phosphorus in variants with norms N20–N80 on the background of P60K60 for plowing case decreased for 1.00–31.0 mg/kg, for compacting it decreased for 12.0–30.0 mg/kg, for minimum cultivation it decreased for 3.00–10.0 mg/kg, for direct sowing it decreased for 11.0–18.0 mg/kg compared to the control variant. The content of Potassium in the aforementioned variants in plowing variant decreased for 2.00–12.0 mg/kg, for compactors it decreased for 12.0–17.0 mg/kg, for the minimum cultivation case it decreased for 6.00–8.00 mg/kg, for direct sowing case it decreased for 4.00–9.00 mg/kg. Thus, the introduction of N60P60K60 and the foliar nutrition (in the branching phase) by the microfiber «ROSTOK» Bobovy (3 litres/ha) resulted in growth of the yield in plowing case for 1.15 t/ha, in the case with compactor application it increased for 0.88 t/ha, in the minimum cultivation case it increased for 1.06 t/ha and in direct sowing case, growth was 1.12 t/ha, compared to control case (P60K60)

Ключові слова

соя, ресурсозберігаючі технології, спосіб обробітку ґрунту, оранка, щілювання, мінімальний обробіток, пряма сівба, добрива, урожайність

Бібліографічний опис

Оптимізація живлення сої за ресурсозберігаючої технології вирощування в умовах лівобережного лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.04 "Агрохімія" / О.Л. Козачок ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с.

Зібрання