Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у лісовому господарстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. У дисертації досліджено теоретичні та практичні аспекти здійснення державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні. Проаналізовано основні засади здійснення державного контролю у сфері організації і ведення лісового господарства; систему та правове становище органів, що здійснюють контроль; правові форми та методи його здійснення як публічно-правої гарантії забезпечення прав і свобод громадян, законності та правопорядку у сфері екологічних лісових відносин. Особливу увагу приділено проблемам здійснення публічного екологічного контролю, порівняльному аналізу екологічних та лісогосподарських концепцій організації і ведення лісового господарства, адміністративно-правового статусу Держекоінспекції, Держлісагентства України. На основі даних вітчизняного та іноземного досвіду адміністративно-правового регулювання діяльності контрольно-наглядових органів розроблено основні засоби та напрями удосконалення діяльності суб’єктів адміністративного права щодо здійснення функцій державного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні, надано конкретні пропозиції щодо змін і доповнень до адміністративного та екологічного законодавства України, рекомендації щодо практичної контрольно-наглядової діяльності

Опис

A candidate of Juridical Sciences’ dissertation in specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In this dissertation, theoretical and practical aspects of carrying out the state control in the field of forestry management in Ukraine have been studied. The author analyzed the main principles of carrying out the state control in the field of organizing and management of forestry; the system and legal state of bodies that carry out the control; the legal regulations and methods of their carrying out as a public-law guarantee of the enforcement of civil rights and liberties; ensuring the law and order in the field of ecological forest relations. The author devoted special attention to carrying out of the public ecological control, the comparative analysis of ecological and forestry conceptions, the administrative-legal status of the State Inspection, the State Forest Resources Agency of Ukraine. Based on the experience of national and international administrative-legal regulation of control and supervision bodies’ activity, main means and directions of improving the activity of subjects of administrative law regarding carrying out functions of the state control in the field of forestry management in Ukraine have been developed, concrete changes and additions to Ukraine’s administrative and ecological legislation have been suggested as well as recommendations to practical control and supervision activity

Ключові слова

державний контроль, нагляд, моніторинг, екологічний контроль, ведення лісового господарства, адміністративна відповідальність

Бібліографічний опис

Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у лісовому господарстві України: автореф. дис. ... канд. юридичних наук 12.00.07"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Д.А. Арутюнян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання