Півищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підриємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. У дисертаційній роботі досліджено еволюцію теоретичних поглядів та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств у контексті процесу євроінтеграції. У роботі уточнено сутність поняття «конкурентоспроможність продукції» з метою посилення теоретичної бази дослідження. Виявлено систему взаємозв’язаних чинників, в якій формується конкурентоспроможність продукції скотарства та удосконалено методичні підходи до її оцінки. Проведено оцінювання сучасного стану виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах України, виявлено причини зменшення обсягів надходження продукції на аграрний ринок. Розкрито тенденції розвитку галузі й оцінено конкурентоспроможність продукції скотарства за допомогою інтегрального показника у розрізі сільськогосподарських підприємств областей на основі системи показників (річна продуктивність тварин, частка ринку, темпи росту частки ринку, повна собівартість 1 т продукції, ціна реалізації, якість продукції). Встановлено залежність рівня конкурентоспроможності продукції скотарства від продуктивності тварин, концентрації виробництва продукції, природно-кліматичних умов. Визначено основні показники виробництва продукції скотарства сільськогосподарських підприємств на перспективу та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства на основі імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств агробізнесу. Отримані в роботі результати дослідження можуть бути використані як складова частина науково-методичної бази при прийнятті рішення щодо розвитку галузі скотарства на різних рівнях управління економікою

Опис

The dissertation of awarding scientific degree of candidate of economic science on specialty 08.00.04 Economy and Enterprises Management of (by the types of economical activity). National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. In the dissertation the evolution of theoretical views was presented, practical recommendations for improving the competitiveness of cattle breeding products of agricultural enterprises in the context of the process of European integration were developed. The essence of the concept of «product competitiveness» was specified in order to strengthen the theoretical basis of the researches. The system of interconnected factors, in which the competitiveness of cattle breeding production is formed, was found. The methodological approaches to its evaluation were improved. The evaluation of the current state of cattle breeding production in agricultural enterprises of Ukraine was conducted. The reasons for reducing the volumes of products receipt to the agrarian market were identified. The tendencies of the industry development were revealed. The competitiveness of cattle breeding products was estimated by means of the integrated indicator in terms of agricultural enterprises of the regions on the basis of the indicators system (annual productivity of animals, market share, growth rate of market share, full cost of 1 ton of products, selling price, quality of products). The dependence of competitiveness level of cattle breeding production on the productivity of animals, production concentration, natural and climatic conditions has been established. The basic indicators of cattle breeding production of agricultural enterprises for the future were determined and the recommendations for increasing the competitiveness of cattle breeding products based on the implementation of the innovation and investment model of agribusiness enterprises development were substantiated. The results of the researches obtained in the dissertation can be used as a component part of the scientific and methodological base when deciding on the development of the cattle breeding industry at different levels of economic management

Ключові слова

конкурентоспроможність, ринок, скотарство, виробництво продукції, сільськогосподарське підприємство, оптимізація, виробнича структура, агробізнес

Бібліографічний опис

Півищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підриємств: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / В.Д. Евтушенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання