Хвороби гливи звичайної і обґрунтування заходів обмеження їх розвитку в умовах культивування

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. Дисертацію присвячено вивченню основних хвороб гливи звичайної, уточненню їх симптомів, визначенню таксономічної належності збудників. У грибних господарствах України досліджено поширення та розвиток хвороб гливи звичайної на різних етапах виробничого процесу. Виявлено 8 інфекційних хвороб, серед яких 5 грибних та 2 бактеріальні, а також плодові тіла із симптомами вірусного ураження. Крім того, широко поширені хвороби, що спричинюються абіотичними факторами (неінфекційні). Встановлено патогенний комплекс на посівному міцелію, інокульованому субстраті та на блоках під час першої та другої хвиль плодоношення. Вперше досліджено основні типи взаємодії між Pleurotus ostreatus та грибами родів Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Aspergillus, Rhizopus, Cladobotrium. Визначено ефективність використання біологічного препарату Мікосан В для пригнічення розвитку плісеневих грибів. Вивчено можливість використання біологічно активних речовин з антиоксидантними властивостями для покращення якості посівного матеріалу у процесі його вирощування на агаризованих середовищах та зерновому субстраті. Вперше з’ясовано in vitro вплив бензоксазолінонів на ріст та розвиток збудників зеленої плісені під час вирощування гливи звичайної

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of biological sciences on a specialty 06.01.11 «Phytopathology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the study of the main diseases of the common oyster mushroom, to clarify their symptoms, identification of the taxonomic affiliation of pathogens. In mushroom farms, the spread and development of oyster mushroom diseases at different stages of the production process have been studied: on grain mycelium, during mycelial colonization of oyster substrate blocks, during fruiting and harvesting. On the grain mycelium, substrate and fruiting bodies of oyster mushroom we found 8 infectious diseases, including 5 fungal and 2 bacterial, viruses. In addition, diseases caused by abiotic factors (non-infectious) are widespread. Examination of substrate blocks in production facilities during fruiting and harvesting showed a significant prevalence of diseases caused by fungi. Indicators of the spread and development of diseases in different enterprises were different and depended on the conditions of cultivation. It is established that the distribution and development of molds depends not only on the cultivation conditions, substrate composition, sterility during inoculation, spawn quality, but also on the placement of substrate blocks in the fruiting chambers. We counted the smallest number of infected substrate blocks on the 1st layer (yield losses were 3.1–4.2 kg), the largest – on the second (yield losses from 7.9–16.1 kg) and the largest – on the 3rd layer (27.1–34.6 kg). The pathogenic complex was established on the spawn, inoculated substrate and on the substrate blocks during the first and second fruiting breaks. Among the isolated microorganisms, oyster mushrooms competed for the nutrient medium (Trichoderma, Penicillium, Aspergillus). The largest number belonged to the genus Trichoderma (84 isolates). There is also a significant spread of fungal micromycetes such as Aspergillus, Neurospora Shear & B. O. Dodge, Mucor, Alternaria Nees, Rhizopus spp. The species composition of the green mold agents (genus Trichoderma) has been studied. Thus, among the 84 isolates from cultivation facilities, 25 isolates (29.8 %) belonged to T. harzianum, 23 (27.4 %) – T. viride, 8 (9.5 %) – to T. citrinoviride, 4 (4.8 %) – to T. atroviride, 4 (4.8 %) – to T. hamatum, 5 (6.0 %) – T. virens, 3 (3.6 %) – to T. koningii. Also, 12 isolates (14.3 %) could not be attributed to any species (Trichoderma spр.). For the first time the main types of interaction between Pleurotus ostreatus and fungi of the genera Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Mucor, Aspergillus, Rhizopus, Cladobotrium were studied. The effectiveness of using the Mikosan B biofungicide to inhibit the development of molds was determined. The lowest growth of pathogens, compaction of their colonies and delayed sporulation were observed at 5 and 10 % concentration of the biofungicide; colonies of the pathogen became denser, sporulation was delayed. The possibility of using biologically active substances with antioxidant properties to improve the quality of spawn in the process of its cultivation on agar media and grain substrate was investigated. It was found that the use of these drugs improves the growth characteristics of the mycelium of oyster mushrooms on agar media and grains, as well as reduces the damage to the substrate by pathogens. The effect of benzoxazolinones on the growth and development of green mold pathogens during the cultivation of oyster mushroom was first studied

Ключові слова

хвороби, мікроміцети, поширення, розвиток, блоки, плісені

Бібліографічний опис

Хвороби гливи звичайної і обґрунтування заходів обмеження їх розвитку в умовах культивування: дис. ... доктора філософії: 06.01.11-Фітопатологія (біологічні науки) / А.О. Вуєк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 171 с

Зібрання