Заповідні дендросозоавтохтони Українського Полісся : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Охарактеризовано основні напрями становлення та розвитку наукових досліджень автохтонних дендросозофітів Українського Полісся. Наведено результати їхньої інвентаризації, структурного флористичного аналізу та оцінки репрезентативності на природно-заповідному фонді. Визначено екоамплітуди за низкою екочинників, а також проведено комплексний аналіз ценопопуляцій трьох репрезентативних видів рослин. Оцінено декоративність та за новітніми підходами визначено роль автохтонних дендросозофітів у формуванні фітоценокомпозицій. Видання розраховане, здебільшого, на молодих вчених, аспірантів і студентів відповідних фахів, а також на коло читачів, які цікавляться раритетними автохтонними видами рослин. Characterized the main directions of formation and development of researches of autochthonous dendrosozophits within Ukrainian Polissya. Shows the results of their inventory, floral structural analysis and evaluation of representativeness in natural protected areas. Defined the ekoamplituds by a number of ekofactors and given a comprehensive analysis of representative populations of three species. Evaluated decorativeness and with a new approaches identified the role of autochthonous dendrosozophits in fitotsenokompozitions The publication is intended mainly for young scientists, postgraduated students and students of relevant specialties, as well as range of readers interested in rare plants.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою НУБіП України, протокол № 2 від 27.09.2017 р.

Ключові слова

автохтонні дендросозофіти

Бібліографічний опис

Заповідні дендросозоавтохтони Українського Полісся : монографія / М. А. Шерстюк , С. Ю. Попович. - К. : КОМПРИНТ, 2018. - 272 с.

Зібрання