Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивність сільськогосподарських земель на регіональному рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації проаналізовано особливості виникнення агроформувань та проблеми їх розвитку в контексті здійснення земельної реформи. Розглянуто поняття та основні засади (принципи) оцінювання продуктивного потенціалу земель сільськогосподарського призначення. Виконано оцінку стану сільськогосподарського землекористування та наведено класифікацію поширення основних деградаційних процесів на орних землях природно-сільськогосподарського районування Лісостепової Правобережної провінції Київської області як територіальної основи оцінки та запровадження заходів щодо охорони й раціонального землекористування. Запропоновано лінійне рівняння врожайності зернових культур у ході матричної моделі економіко-математичного розрахунку для оцінювання впливу водної ерозії і балансу поживних речовин на продуктивність орних земель. Розглянуто основні напрями підвищення ефективності функціонування сучасних агроформувань за допомогою економіко-математичного та прогнозноадаптивних моделювань в умовах прояву деградаційних процесів на орних землях об’єкта дослідження

Опис

The thesis for a Candidate Degree of Economic Sciences, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation the peculiarities of the emergence of agroformations and their developmental problems in the context of the implementation of land reform are analyzed. The concept and basic principles (principles) of estimation of productive potential of agricultural lands are considered. The estimation of the state of agricultural land use is carried out and the classification of the distribution of the main degradation processes on the arable lands of the natural-agricultural regionalization of the Forest-Steppe Provincial Province of Kyiv Oblast as a territorial basis for the assessment and implementation of measures for the protection and rational land use is given. A linear equation is proposed for the yield of grain crops in the course of the matrix model of economic and mathematical calculation for assessing the impact of water erosion and the balance of nutrients on the productivity of arable land. The main ways of increasing the efficiency of modern agroformation functioning with the help of economic-mathematical and predictive-adaptive modeling in the conditions of manifestation of degradation processes on the arable land of the research object are considered

Ключові слова

продуктивний потенціал, оцінка, деградаційні процеси, економіко-математичне моделювання, прогнозне моделювання, агротехнології, баланс поживних речовин, якість ґрунтів, природно-сільськогосподарське районування, сільськогосподарські землі, урожайність, зернові культури, ґрунтово-охоронні заходи

Бібліографічний опис

Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивність сільськогосподарських земель на регіональному рівні: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Р.А. Харитоненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с

Зібрання