Лептоспіроз великої рогатої худоби в Україні (епізоотологічний моніторинг, діагностика та специфічна профілактика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена вивченню епізоотичної ситуації щодо лептоспірозу великої рогатої худоби в Україні, розробленню та вдосконаленню системи засобів діагностики і специфічної профілактики захворювання. На основі проведених досліджень визначено рівень поширення лептоспірозної інфекції серед поголів’я великої рогатої худоби та встановлено етіологічну структуру збудників захворювання. Вперше проведено епізоотологічне районування території України та складено карту напруженості епізоотичної ситуації лептоспірозу великої рогатої худоби. Встановлено, що епізоотична ситуація з лептоспірозу великої рогатої худоби в різних областях України не одноманітна і має свої особливості як за кількістю випадків зараження, так і за кількістю збудників лептоспірозу. У результаті епізоотологічного моніторингу шести областей України, встановлено циркуляцію лептоспір серовару hardjo серед поголів’я великої рогатої худоби. Встановлено, що у корів під час лептоспірозу внаслідок дії токсинів збудника хвороби виникають виразні деструктивні зміни в нирках, печінці, легенях і головному мозку, а також системне ураження клітин ендотелію кровоносних судин. Смерть тварин настає в результаті розвитку синдрому токсичного шоку, який виникає як внаслідок дії токсинів лептоспір, так і внаслідок розвитку ниркової недостатності. Уперше в Україні розроблено дві ПЛР-тест-системи: тест-система для індикації ДНК патогенних лептоспір методом ПЛР з електрофоретичною детекцією результатів досліджень та тест-система для індикації ДНК патогенних лептоспір методом ПЛР у режимі реального часу. В роботі теоретично обґрунтовано необхідність розроблення вітчизняної вакцини проти лептоспірозу великої рогатої худоби з урахуванням етіологічної структури захворювання, яка склалась останнім часом і розроблено «Вакцину проти лептоспірозу тварин полівалентну (варіант bovis)». Вивчено вплив інактивованої вакцини проти лептоспірозу на показники еритропоезу та лейкопоезу периферійної крові кролів. Визначено оптимальну імунізуючу дозу вакцини та рівень антитіл до серогруп лептоспір у сироватці крові щеплених тварин. Проведено дослідження щодо імуногенності створеної вакцини в лабораторних та виробничих умовах. Розроблено нормативну документацію на вакцину та проведено її комісійні випробування.

Опис

The thesis is for the degree of doctor of veterinary sciences for specialty 16.00.03 – veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the study of the epizootic situation on leptospirosis among cattle in Ukraine, creation, development and improvement of diagnostic tools and disease specific prevention. On the basis of the studies the prevalence of leptospirosis infection among cattle was determined and etiological structure of causative agents of disease was established. For the first time epizootic zoning of Ukraine was created and a map tension epizootic situation of leptospirosis in cattle was presented. It was established that the epizootic situation on leptospirosis in cattle in different regions of Ukraine is not monotonous and has the features, both on the number of cases of infection and also the number of pathogens of leptospirosis. As a result of six regions’ monitoring of Ukraine, circulation of leptospira serovar hardjo among cattle was established. It were established that the cows with leptospirosis infection as a result of the toxins causative agent acting expressive destructive changes occur in the kidneys, liver, lungs and brain, as well as systematic destruction of endothelial cells of blood vessels. The death of animals occurs as a result of toxic shock syndrome, which occurs as a result of leptospira toxins, and because of kidneys’ failure. For the first time in Ukraine two PCR test-systems were developed: test- system for indicating DNA of pathogenic leptospira by PCR with electrophoretic detection results of research and test-system for indicating pathogenic leptospira DNA by Real-time PCR. The paper theoretically proved the need to develop domestic vaccine against leptospirosis in cattle considering etiological patterns of disease that has developed in recent years and it was created «The polyvalent vaccine against leptospirosis of animals (variant bovis)». The effect of inactivated vaccine against leptospirosis was studied on parameters of erytrotsytopoesis and leukotsytopoesis in peripheral blood of rabbits. The optimum immunizing dose of vaccine and the level of antibodies to serogroup leptospira in the blood serum of vaccinated animals were established. The study on immunogenicity of the developed vaccine in the laboratory and production conditions was conducted. The normative documentation on vaccine was created and commission tests were conducted.

Ключові слова

лептоспіроз великої рогатої худоби, лептоспіра, етіологічна структура, серогрупа, штам, антитіла, реакція мікроаглютинації, діагностика, гістологічні зміни, полімеразна ланцюгова реакція, вакцина, імуногенність

Бібліографічний опис

Лептоспіроз великої рогатої худоби в Україні (епізоотологічний моніторинг, діагностика та специфічна профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ветерин. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / В. В. Уховський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 46 с.

Зібрання