Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарських угідь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань обліку якісних параметрів сільськогосподарських угідь і розробленню рекомендацій з удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління їх станом, використанням і відтворенням із урахуванням якісних параметрів. У роботі уточнено тлумачення понять «сільськогосподарські угіддя», «якісні параметри сільськогосподарських угідь», «капітальні витрати на поліпшення земель» і запропоновано методичні підходи до оцінки сільськогосподарських угідь із урахуванням їх якісних параметрів. Обґрунтовано напрями поліпшення облікового відображення параметрів якості сільськогосподарських угідь. Сформовано методичний підхід до оцінки на основі методу інтерполяції, з використанням типових структур баз геопросторових даних із подальшою реалізацією в програмному комплексі Arc-GIS 9.3, що дозволяє забезпечувати збір, накопичення та передачу інформації про земельні угіддя за рівнем якості та виділити землі за напрямами їх використання. Розроблено інтегрований показник (ІПЯСУ) для оцінки якості сільськогосподарських угідь, який узагальнює окремі показники агрохімічних і фізико-хімічних властивостей; методичні підходи до оцінки сільськогосподарських угідь із урахуванням потенційних можливостей відновлення та нарощування родючості ґрунту

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Economic Sciences. Specialty 08.00.09 − Accounting, Analysis and Audit (by economic activity). − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The research focuses on theoretical, methodological and practical issues of accounting quality parameters of agricultural land and the development of recommendations to improve accounting and information support management of their condition, use and reproduction, taking into account quality parameters. The interpretation of the concepts of "agricultural land", "quality parameters of agricultural land", "capital expenditure for land improvement" and methodical approaches of agricultural land assessment with regard to their quality parameters is laid out. The directions of improvement of accounting agricultural land quality parameters are grounded. Methodical approach of assessment based on interpolation method, using the typical structures of database of geospatial data, followed by implementation in software system Arc-GIS 9.3, which ensures the collection, storage and transmission of information about agricultural lands in terms of quality as well as allocation of land in accordance with the directions of its use is formed. An integrated indicator (ALQI) to assess the quality of agricultural land, which summarizes the individual values of agrochemical, physical and chemical properties and methodical approaches of agricultural land assessment taking into account the potential of restoring soil fertility is developed

Ключові слова

облік, сільськогосподарські угіддя, якісні параметри сільськогосподарських угідь, інформація, GIS-технології, типові структури баз геопросторових даних, оцінка сільськогосподарських угідь

Бібліографічний опис

Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарських угідь: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Т. В. Машкова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання