Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2017. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового регулювання виборчих відносин на сучасному етапі державотворення. У ході дослідження окреслено поняття, зміст, основні завдання та особливості адміністративно-правового регулювання виборчих відносин в Україні. Визначено загальну характеристику засобів адміністративного захисту виборчих відносин, детально проаналізовано основні з них. Значну увагу присвячено розгляду міжнародного досвіду адміністрування виборчого процесу в зарубіжних країнах, виокремлено існуючі на сьогоднішній день моделі адміністративно-правового регулювання виборчих відносин, що відомі країнам з розвинутою демократією. Охарактеризовано сучасний стан законодавства направленого на регулювання виборчих відносин, висвітлено його проблемні аспекти, запропоновано напрями їх усунення

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of legal Sciences, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kiev, 2017. The work is devoted to the complex research of pressing theoretical and practical problems of administrative-legal regulation of electoral relations at the present stage of state building. In the course of the study defined the concept, content, main tasks and peculiarities of administrative legal regulation of electoral relations in Ukraine. Determined the General characteristics of administrative remedies electoral relations in Ukraine, analysed the main ones. Considerable attention is devoted to the consideration of the international experience in the administration of the electoral process in foreign countries, highlighted existing models of administrative-legal regulation of electoral relations, known countries with a developed democracy. Characterized the current state of legislation aimed at the regulation of the election relations, revealed its problematic aspect, directions of optimization of administrative legal regulation of electoral relations in Ukraine

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання виборчих відносин, заходи адміністративного захисту, адміністративний примус, вибори, виборчі відносини, виборчий процес

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / І. і. Співаков ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання