Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 19 Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань професійної підготовки фахівців економічного профілю у Німеччині. Визначено особливості структури, змісту, форм, методів професійної підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини (диференціація змісту і тривалості бакалаврських програм, ступінь бакалавра і магістра як головна й додаткова кваліфікація, дуальне навчання, білінгвальні магістерські програми). Уточнено структуру й зміст бакалаврських і магістерських програм економічного спрямування у державних і приватних закладах вищої освіти Федеративної Республіки Німеччина (інтернаціоналізація фахових дисциплін, широкий спектр вибіркових дисциплін і модулів, запровадження «практичного семестру»). Конкретизовано критерії вступу до закладів вищої освіти Німеччини для майбутніх фахівців економічного профілю (Numerus clausus, список очікування). Обґрунтовано доцільність використання досвіду закладів вищої освіти Німеччини різних типів у процесі професійної підготовки фахівців економічного профілю в Україні (наближення змісту навчання до потреб як виробничого, так і невиробничого сектора економіки; встановлення вимоги до викладачів фахових дисциплін щодо наявності стажу роботи за спеціальністю; визначення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які студенти повинні вивчати іноземними мовами; запровадження бакалаврського проєкту як обов’язкової складового складника плану підготовки фахівців економічного профілю)

Опис

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences by the specialty 13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. The thesis is devoted to the study of professional training of economic specialists in Germany. The features of structure, content, forms, methods of professional training of economic specialists in German higher education institutions (differentiation of content and duration of Bachelor programmes, Bachelor and Master Degrees as main and secondary, dual training, bilingual Master programmes) are defined. The structure and content of Bachelor's and Master's degree programmes in economics at public and private higher education institutions in the Federal Republic of Germany was clarified (internationalisation of professional disciplines, wide range of elective disciplines and modules, introduction of "practical semester"). The criteria for admission to German higher education institutions for future economic specialists (Numerus clausus, waiting list) are concretized. The expediency of using the experience of German higher educational institutions of various types in the process of vocational training of economic specialists in Ukraine are defined (approximation of training content to the needs of both industrial and nonindustrial sector of the economy, setting the requirement for teachers of special courses of work experience in the specialty, the definition of a mandatory number of professional courses that students should study in foreign languages; the implementation of a bachelor's project as a compulsory component of the study plan for economists). The following areas of practical use of the German experience of professional training of agricultural economists in the educational process of higher educational institutions in Ukraine are considered: shortening the training period for future economists to obtain a Bachelor's degree to three years of study, which would 21 accelerate the training of economic specialists for domestic small and medium-sized enterprises and achieve a more rational use of human resources; implementing a dual system of education for future economic specialists, modelled on professional higher education schools in Germany, in order to strengthen the practical orientation of the educational process and improve the qualifications of graduates; strengthening the practical component of training plans for economists by increasing the number of internships or lengthening their duration; regulating the minimum number of courses that must be taught in English, leaving the right to choose the list of courses to be taught by higher education institutions; implementation of a two-week introductory internship for those entering economics, which will help to determine their suitability for this profession and their self-determination in choosing a profession. Such aspects as differentiation of bachelor and master training programmes for future economists, modification of the content of their training, internationalisation of the professional training of economists, development of practical training programmes require further study

Ключові слова

професійна підготовка, методи, форми, дуальне навчання, диференціація змісту бакалаврських програм

Бібліографічний опис

Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини: автор. дис. . кандидата педагогічних наук: 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" (педагогічні науки) / Г.І. Дзюба ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 21 с

Зібрання