Правове регулювання рибництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право, екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційне дослідження присвячено системному та комплексному аналізу поняття та особливостей правового регулювання рибництва в Україні, з метою формування цілісного уявлення про правовідносини у цій сфері та пошуку ефективних шляхів і механізмів здійснення рибництва. Розкриваються та характеризуються історичні етапи розвитку законодавства, що регулює відносини у сфері рибництва, окремі елементи досліджуваних правовідносин. Розкрито правову природу правовідносин у сфері рибництва, наведено підстави, що сприяють формуванню логічної теоретичної конструкції, яка спрямована на підвищення ефективності реалізації цих відносин. Визначаються підстави для виділення окремого інституту аграрного права України. Достатню увагу приділено правовим засадам використання окремих об’єктів правовідносин у сфері рибництва в аспекті забезпечення продовольчої безпеки України. Запропоновано правові способи підвищення рівня якості та безпечності продукції аквакультури (рибництва)

Опис

The dissertation to obtain a scientific degree in Law in specialty 12.00.06 –land law; agrarian law, ecological law, natural – resource law – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2016. The dissertation deals with the systematic and comprehensive analysis of the concept and peculiarities of legal regulation of pisciculture in Ukraine in order to form a holistic understanding of legal relationships in this sphere and to search for effective ways and mechanisms for implementation of pisciculture. Historical stages of development of legislation regulating the relations in the sphere of pisciculture, individual elements of the studied legal relations have been characterized. The legal nature of legal relations in the sphere of pisciculture have been considered. The reasons facilitating the formation of the logical theoretical constructions, aimed at improvement of the effectiveness of these relations have been presented. The formation grounds of separate institute of agrarian law of Ukraine have been determined. Sufficient attention is paid to the legal principles of use of separate objects of legal relations of pisciculture in the aspect of ensuring food security of Ukraine. The legal ways of increase of level of product quality and safety in pisciculture pisciculturehave been proposed

Ключові слова

риба, рибництво (аквакультура), рибне господарство, правовідносини у сфері рибництва, суб’єкти правовідносин у сфері рибництва, об’єкти правовідносин у сфері рибництва, продовольча безпека

Бібліографічний опис

Правове регулювання рибництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ю. В. Шовкун ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання