Удосконалення технології вирощування пшениці твердої ярої у Правобережному Лісостепу України

dc.contributor.authorШутий, Олександр Іванович
dc.date.accessioned2017-12-08T13:15:01Z
dc.date.available2017-12-08T13:15:01Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionThesis for the degree of a candidate of agricultural sciences in the specialty 06.01.09 Plant Growing. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In dissertation work the results of researches concerning the theoretical substantiation and improvement of optimum parameters formation productivity and quality of wheat grain in the conditions of Right-bank Forest-Steppe of Ukraine are highlighted. Morphophysiological features of formation and biological productivity potential realization by wheat varieties depending on soil-climatic conditions and elements of cultivation technology are revealed. Was found optimal parameters and regularity of formation elements of the wheat yields structure depending from cultivation technology: general survival, resistance to drowning, plant density and productive density, coefficient of tillering, length of the ear, number of ears and grains in the ear, weight of grain from the ear. Interconnection between elements of the yields structure and the ways of regulating their parameters by the elements of technology was established. It was established that the highest yield of durum wheat varieties is formed at growing with using foliar feeding by nitrogen fertilizers on organogenesis stages IV, VII and X at amount 12.5 and 8.3 kg/ha, in combination with microfertilizers «Rostok»: 3.84 and 3.71 t/ha in variety Kharkivs'ka 27, 4.19 and 4.16 t/ha in variety Kharkiv'ska 41, 4.90 and 4.95 t/ha in variety Gizel and 4.54 and 4.35 t/ha in Isolda variety. Differentiated fertilizing by nitrogen fertilizers increases productivity of spring durum wheat from 0.37 to 0.66 t/ha compare to variant, where was introduced the same amount of fertilizers under pre-sowing cultivation. The highest yield produce variety Gisel with fertilizer systems N75P75K75 + N8.3 IV, VІ, X e. o. + microfertilizer «Rostok» – 4.95 t/ha, which exceeded control (without fertilizers) at 2.86 t/ha. The yield of spring durum wheat significantly depends on the width of the row and seeding rate. The highest yield in variety Kharkivs'ka 27 – 4.5 t/ha, noted for sowing with wide of row 12.5 cm and seeding rate 4.5 million seeds/ha. The lowest – 3.24 t/ha, was recorded with sowing durum wheat at wide 19 cm with seeding rate 3.0 million seeds/ha. On average, the highest yield of variety Kharkivs'ka 27 was formed at the seeding rate 5.5 million seeds/ha – 4.03 t/ha for sowing with wide 12.5 cm and 4.01 t/ha with 19.0 cm respectively. Costs of money for grain production with introduction of low and average norms of macro- and micro-fertilizers, sowing with a width 12.5 cm between rows and a seeding rate 3.0 million seed/ha greatly increases economic and energy efficiency of growing spring durum wheat. The most economically expediently is cultivation of spring durum wheat varieties Gizel and Isolda, sown with row spacing 12.5 cm, seeding rate 4.5 million seeds/ha, fertilizing in rate N75P75K75 and foliar feeding by nitrogen and microfertilizers on IV, VII and X stages of organogenesis. According to the results of research, were developed recommendations for production of spring durum wheat with optimum fertilizing system, seeding rates and sowing methods, which allows to get grain yields at a level 4.5–5.0 t/ha with a protein content 15.2–15.6 % and high economic performanceuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. В дисертаційній роботі висвітлено результати досліджень щодо теоретичного обґрунтування та удосконалення оптимальних параметрів формування урожайності та якості зерна пшениці ярої в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено морфофізіологічні особливості формування та реалізації біологічного потенціалу продуктивності сортів пшениці ярої залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів технології вирощування. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю пшениці ярої залежно від технології вирощування: загальне виживання, стійкість до вилягання, густота рослин і продуктивного стеблостою, коефіцієнт кущіння, довжина колоса, кількість колосків і зерен у колосі, маса зерна з колоса. Встановлено взаємозв’язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою елементів технології. Встановлено, що найвищу врожайність сорти пшениці твердої формують за вирощування з позакореневим підживленням на ІV, VII та X етапах органогенезу азотними добривами в нормі 12,5 та 8,3 кг/га сумісно з мікродобривами «Росток»: 3,84 та 3,71 т/га у сорту Харківська 27; 4,19 та 4,16 т/га – Харківська 41; 4,90 та 4,95 – у Жізель і 4,54 та 4,35 т/га у сорту Ізольда. Диференційоване підживлення азотними добривами сприяє підвищенню врожайності пшениці твердої ярої від 0,37 до 0,66 т/га порівняно з варіантом досліду, де ці ж норми добрив вносили у передпосівну культивацію. Найвищу врожайність формує сорт Жізель за системи удобрення N75P75K75 + N8,3 ІV, VІ, Х е. о + мікродобриво «Росток» 4,95 т/га, що на 2,86 т/га перевищувала контроль (без добрив). Урожайність пшениці твердої ярої суттєво залежить від ширини міжряддя та норми висіву насіння. Найвищу врожайність сорту Харківська 27 – 4,5 т/га, відмічено за сівби з міжряддям 12,5 см та нормою висіву 4,5 млн сх. насінин/га; найнижчу – 3,24 т/га, зафіксовано за сівби пшениці твердої на 19 см з нормою висіву 3,0 млн сх. насінин/га. В середньому вища врожайність сорту Харківська 27 формувалася за норми висіву 5,5 млн сх. насінин/га – 4,03 т/га за сівби на 12,5 та 4,01 т/га – 19,0 см відповідно. Витрати коштів на виробництво зерна за внесення низьких та середніх норм макро- і мікродобрив, сівби з шириною міжряддя 12,5 см і нормою висіву 3,0 млн сх. насінин/га значно підвищує економічну і енергетичну ефективність вирощування пшениці твердої ярої. Найбільш економічно доцільним є вирощування пшениці твердої ярої сортів Жізель та Ізольда за сівби з міжряддям 12,5 см, нормою висіву 4,5 млн сх. насінин/га, внесенням добрив у нормі N75P75K75 та позакореневого підживлення азотними і мікродобривами на IV, VII та X етапах органогенезу. За результатами досліджень розроблено рекомендації виробництву з вирощування пшениці твердої ярої за оптимальної системи удобрення, норм висіву та способів сівби, які дозволяють одержувати врожай зерна на рівні 4,5‒5,0 т/га з вмістом білка 15,2‒15,6 % та високими економічними показникамиuk_UA
dc.identifier.citationУдосконалення технології вирощування пшениці твердої ярої у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 "Рослинництво" / О. І. Шутий ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/4445
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпшениця тверда яра, сорт, технологія вирощування, мінеральні добрива, позакореневе підживлення, мікродобрива, норма висіву, ширина міжряддя, структура врожаю, урожайність, якість зернаuk_UA
dc.titleУдосконалення технології вирощування пшениці твердої ярої у Правобережному Лісостепу Україниuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Shutiyi O.I.pdf
Розмір:
928.87 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання