Дендрологічні парки українського полісся (комплексна оцінка, територіальна організація та ландшафтно-композиційний аналіз)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено комплексному оцінюванню дендрологічних парків Українського Полісся, аналізу їх територіальної організації та ландшафтно-композиційної структури. За науковими літературними джерелами систематизовано інформацію щодо поняття «дендрологічний парк», проаналізовано законодавчу, нормативноправову та методичну бази щодо їхнього функціонування, проведено ретроспективний аналіз формування мережі дендрологічних парків Українського Полісся. Визначено й уточнено з міжнародною базою «The plant list» кількісний та якісний склад видового і внутрішньовидового різноманіття їх колекцій (624 таксони) та здійснено його комплексний структурний флористичний аналіз. Встановлено коефіцієнти подібності та заповнення, індекси трапляння деревних рослин у дослідних дендрологічних парках. Проведено комплексне оцінювання їх сучасного стану та визначено категорію дендрологічної цінності. Обґрунтовано та апробовано дослідження територіальної організації дендрологічних парків Українського Полісся за різними аспектами, запропоновано науково-практичні рекомендації щодо функціонального зонування дослідних парків. Проаналізовано та сформовано комплексну характеристику ландшафтно-композиційної структури дендрологічних парків за репрезентативністю типів садово-паркових ландшафтів, композиційнопросторовою оцінкою та особливостями застосування засобів гармонізації композиції. Сформовано науково-практичні рекомендації щодо поліпшення територіальної організації мережі дослідних парків, підвищення їх дендрологічної цінності та ландшафтно-композиційних характеристик

Опис

Thesis is intended for the scientific degree awarding to the candidate of agricultural sciences in the specialty 06.03.01 «Forest Plantations and Phytomelioration». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the complex evaluation of the Ukrainian Polissya's dendrological parks, their territorial organization analysis, landscape and compositional structures. Information concerning the «dendrological park» concept is systematized according to the scientific literary sources; legislative, normative-legal and methodological bases were analyzed regarding their function, a retrospective analysis of the formation of the Ukrainian Polissya's dendrological parks network was conducted. The quantitative and qualitative compositions of the species and intrinsic diversity of their collections were determined and agreed with the «The plant list» basis, its complex structural floristic analysis was carried out. The coefficients of similarity and filling are founded, index of tree plants occurrence in the research dendrological parks are established. A complex evaluation of their current state and the dendrological value categories were defined. The research of the territorial organization of the Ukrainian Polissya's dendrological parks has been substantiated and tested, the scientific and practical recommendations concerning the research parks functional zoning have been proposed. The complex description of the landscape-compositional structure of the Ukrainian Polissya's dendrological parks is analyzed and formed according to the landscape's types representativeness, compositional-spatial estimation and the peculiarities of usage of the composition harmonization means. Scientific and practical recommendations are founded regarding melioration of the territorial organization of the research parks network, their dendrological value rise and landscape-compositional characteristics of the dendrological parks are formed

Ключові слова

дендрологічний парк, дендрорізноманіття, територіальна організація, ландшафт, композиційна структура, відновлення

Бібліографічний опис

Дендрологічні парки українського полісся (комплексна оцінка, територіальна організація та ландшафтно-композиційний аналіз): автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / М.О. Подольхова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с.

Зібрання