Оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин на складах лісоматеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації наведено дослідження, що мають за мету збільшення ефективності роботи вантажопідйомних машин при перевантаженні лісоматеріалів за рахунок оптимізації перехідних режимів руху. Виконано динамічний аналіз руху тримасової кранової системи «візок- захват-вантаж» при горизонтальному переміщенні вантажу та грейферного механізму для колод, визначені їх динамічні і кінематичні характеристики. Розрахункову модель «візок-захват-вантаж» замінено удосконаленою розрахунковою моделлю рухомого подвійного математичного маятника, підтверджено їх відповідність. За динамічними та кінематичними критеріями, що мають вигляд інтегральних функціоналів, оптимізовано перехідні режими руху кранового візка з вантажем та приводу гідрозахвата. Отримано і представлено позитивний ефект при синтезі оптимальних законів руху механізмів у вигляді зменшення динамічних навантажень у приводі візка та усунення коливань вантажу в системі «візок-захват-вантаж», а також зменшення різких перепадів тиску в гідросистемі гідрозахвата. Розроблено систему керування приводами для реалізації оптимальних законів руху. Для підтвердження теоретичних розрахунків проведено експериментальні дослідження на розроблених моделях механізмів. На основі результатів досліджень запропоновано рекомендації з удосконалення конструкцій вантажопідйомних машин, захищених 7 патентами України на корисну модель.

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.05 – lifting-conveyed machines. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis shows research aimed at improving the efficiency of the lifting equipment at transshipment timber by optimizing transient driving modes. It was carried out a dynamic analysis of the motion of a three-mass system of the crane «trolley-grab-cargo» for the horizontal movement of the load and clamshell mechanism for the log, identified by their dynamic and kinematic characteristics. Computational model «trolley-grab-cargo» was replaced by an improved calculation model of rolling double mathematical pendulum, their compliance was confirmed. For dynamic and kinematic criteria should form integral functional, optimized transient modes of motion with a cargo of crane and motion of hydraulic grab. A positive effect on the synthesis of optimal laws of motion mechanisms in the form of reducing the dynamic loads in the drive machines and cargo suppress oscillations in the «trolley-grab-cargo» was received and presented. Also, sudden changes in pressure in the hydraulic system of hydraulic grips are reduced. Drive control system for the implementation of optimal laws of motion was developed to confirm the theoretical calculations of experimental research on the developed model of the mechanism. The recommendations for improving the design of load-lifting machines were made on the basis of the results of research which are protected by seven patents of Ukraine.

Ключові слова

крани, гідрозахват, режими руху, динамічні навантаження, коливання, оптимізація

Бібліографічний опис

Оптимізація режимів руху вантажопідйомних машин на складах лісоматеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.05 - піднімально-транспортні машини / П. В. Лимар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання