Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування препаратів на основі пробіотичних мікроорганізмів та їх метаболітів у органічному птахівництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 2021. Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми щодо профілактики захворювань і підвищення ефективності вирощування птиці за органічною технологією. Наведено наукове обґрунтування застосування пробіотика «LactoPharm LP12» (виробник ТОВ «Лактофарм Україна») і розробленого постбіотика «Бактеріосан» у технології м’ясного, яєчного і м’ясо-яєчного напрямів органічного птахівництва й експериментально доведено їхню ефективність. Встановлено високу антимікробну активність постбіотика «Бактеріосан» на тест-культурах мікроорганізмів in vitro, а також значну антагоністичну дію пробіотика «LactoPharm LP12», нешкідливість обох препаратів на білих мишах. Науково-виробничі дослідження проводилися в умовах трьох господарств, що є сертифікованими операторами органічного ринку України, на курях різних напрямів продуктивності (курчата-бройлери, кури м’ясо-яєчного напряму продуктивності та кури-несучки). Встановлено покращення продуктивності та збереженості птиці дослідних груп порівняно з контролем. Встановлено достовірно вищі прирости маси тіла курей усіх дослідних груп, в усіх науково-виробничих дослідах порівняно з контролем. Водночас курчата-бройлери за органічного вирощування не реалізують свій генетичний потенціал унаслідок їхньої непристосованості до вільно-вигульної системи утримання. Обґрунтовано переваги використання курей м’ясо-яєчної породи для органічного виробництва для покращення його ефективності та благополуччя птиці за виробництва яєць та м’яса. Застосування пробіотика «LactoPharm LP12» та постбіотика «Бактеріосан» сприяє профілактиці зараження птиці інфекційними захворюваннями, зокрема, виникнення шлунково-кишкових інфекцій, не спричиняє змін фізіологічних та гематологічних показників організму птиці, покращуючи якість і смак отриманої продукції. Натомість, у курей, яким не застосовували препарати, спостерігали низькі показники продуктивності, симптомокомплекси дисбактеріозів і загибель. Ефективність коригування мікробіоценозу кишечника курей досліджуваними препаратами підтверджується високими титрами лактобактерій у пробах кишечника птиці дослідних груп (в усіх трьох дослідах), що є свідченням належного формування мікробіоценозу кишечника, яке дало змогу уникнути значної колонізації кишечника патогенною мікрофлорою. Уміст бактерій групи кишкових паличок в кишечнику курчат дослідних груп був меншим порівняно з аналогічним показником курчат контрольної групи за одночасного збільшення кількості пробіотичної мікрофлори. Обробка підстилки пташників постбіотиком «Бактеріосан» і пробіотиком «LactoPharm LP12» сприяла зменшенню загального мікробного числа та кількості мікроміцетів у повітрі пташників. Доведено, що отримана органічна продукція (м’ясо та яйця) від птиці, якій застосовували випробовувані препарати, є якісною та безпечною за низкою проведених фізико-хімічних і токсикологічних досліджень, а також за дегустаційною оцінкою

Опис

Thesis for the degree of Doctor of Veterinary Sciences in speciality 16.00.06 «Animal hygiene and veterinary sanitation». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation is devoted to the solving of a scientific and applied problems concerning prevention of diseases and increasing of efficiency of poultry raising on organic technology. The scientific substantiation of the using of probiotic "LactoPharm LP12" (manufactured by LLC "Lactopharm Ukraine") and the developed postbiotic "Bacteriosan" in the technology of meat, egg and meat-egg areas of organic poultry and experimentally proved their effectiveness. High antimicrobial activity of the postbiotic "Bacteriosan" on test cultures of microorganisms in vitro, as well as a significant antagonistic effect of the probiotic "LactoPharm LP12" were established, harmlessness of both medication on white mice was revealed. Research and production studies were conducted in the conditions of three farms that are certified operators of the organic market of Ukraine, on chickens of different directions of productivity (broiler chickens, hens of meat and egg direction of production and laying hens). The improvement of productivity and safety of poultry of experimental groups in comparison with control is established. Significantly higher weight gain of chickens of all experimental groups, in all research and production experiments compared with the control was established. At the same time, broiler chickens do not realize their genetic potential when grown organically due to their unsuitability for free-range keeping. The benefits of using meat and egg chickens for organic production to improve its efficiency and the welfare of poultry for egg and meat production are substantiated. The use of probiotic "LactoPharm LP12" and postbiotic "Bacteriosan" helps to prevent infection of poultry with infectious diseases, in particular, gastrointestinal infections, does not cause changes in physiological and hematological parameters of the bird organism, improving the quality and taste of the product. In contrast, low-productivity, symptomatic dysbacteriosis, and deaths were observed in untreated poultry. The effectiveness of correction of intestinal microbiocenosis of chickens by the studied medication is confirmed by high titers of lactobacilli in intestinal samples of poultry experimental groups (in all three experiments), which is evidence of proper formation of intestinal microbiocenosis, which avoided significant intestinal colonization by pathogenic microflora. The content of Escherichia coli bacteria in the intestines of chickens of the experimental groups was lower compared to the same indicator of the chickens of the control group with a simultaneous increase in the number of probiotic microflora. Treatment of poultry litter with postbiotic "Bacteriosan" and probiotic "LactoPharm LP12" helped to reduce the total microbial count and the number of micromycetes in the air of poultry houses. It has been proven that the obtained organic products (meat and eggs) from poultry, which were used in the tested preparations, are of high quality and safe according to a number of physicochemical and toxicological studies, as well as by tasting evaluation

Ключові слова

органічне птахівництво, постбіотик, пробіотик, профілактика, продуктивність, яйця, курятина, мікробіоценоз, курчата, кури

Бібліографічний опис

Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування препаратів на основі пробіотичних мікроорганізмів та їх метаболітів у органічному птахівництві: автор. дис. ...доктора ветеринарних наук: 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія" (ветеринарні науки) / М.Д. Кучерук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 47 с

Зібрання