Фітомеліорація піщаних літоземів зеленої зони міста Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню та аналізу лісокультурних методів фітомеліорації піщаних літоземів у зеленій зоні міста Києва. Наведено аналітичний огляд літературних джерел з питань, що стосуються географічного розповсюдження пісків в Україні та їхніх класифікацій, перебігу природного заростання пісків техногенного походження, а також методів їх механічного і хімічного закріплення та фітомеліорації. На підставі досліджень, проведених на піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, встановлено кількісні показники запасів продуктивної вологи у пісках та показано значення лесоподібних суглинків у оптимізації їх водно- фізичних властивостей. З’ясовано, що за локального внесення лесоподібних суглинків у посівні щілини, на пісках можливий висів насіння сосни звичайної, акації білої, аморфи кущової, обліпихи крушиноподібної та дуба червоного. Простежено вплив глибини загортання стовбурців сіянців сосни звичайної у пісок та локально-внесених у садивну щілину лесоподібних суглинків на приживлюваність її сіянців, на біометричні показники і фракційний склад біомаси у саджанців, а також встановлено кількісні значення щільності пісків, за яких у саджанців сосни мають місце істотні зміни у фракційному складі їх надземних та підземних органів й розраховано баланс витрат води на транспірацію у насадженнях сосни звичайної. Досліджено вплив довжини стеблових здерев’янілих живців верби гостролистої, дикого винограду п’ятилистого, карагани дерев’янистої та тамариксу чотиритичинкового і локально-внесених у пісок лесоподібних суглинків на приживлюваність живців, на пагоноутворення й ризогенез та на водний режим листя у живцевих саджанців

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the researches and analysis of silvicultural methods of phytomelioration of sand soils in a green area of Kyiv. There are an analytical review of the literature on issues relating to the geographical distribution of sands in Ukraine and their classifications, the flow of natural overgrowing sands of anthropogenic origin, as well as methods of chemical and mechanical fixing and phytomelioration. It is established quantitative stock of productive moisture in the sand and loess loam. Results of researches showed the importance of optimizing their water-physical properties. It was found that by making local loess loam planting in the cracks, the sand, the possible seeding of scotch pine, black locust, amorphous shrub, buckthorn and red oak. It’s traced, the effect of depth wrapping of pine seedlings pine the sand and locally made in propagating crack loess loam on the survival rate of seedlings, biometric performance and fractional composition of biomass plants and established quantitative values of density of sand, for which the seedlings of pine with place significant changes in the fractional part of overground and underground organs of balance and calculated the cost of water for transpiration of pine plantations. It’s researched the influence of the length of the stem lignified willow holly, wild grapes, yellow acacia, tamarix and locally made in sand loess loam on the survival rate of cuttings on the survival cuttings, twig formation and rhizogenesis and influence on the water regime in the seedlings

Ключові слова

піски, фітомеліорація, насіння, лісовий сіянець, живцеві саджанці, біомаса, зелена зона, водопроникність, щільність, шпаруватість, сосна звичайна, сосна Банкса, дуб червоний, верба гостролиста

Бібліографічний опис

Фітомеліорація піщаних літоземів зеленої зони міста Києва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Д. Ф. Бровко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 25 с

Зібрання