Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено пошуку найбільш високопродуктивних варіантів поєднань кнурів і свиноматок м’ясних генотипів для отримання прояву ефекту гетерозису. Викладено результати відтворювальної здатності, відгодівельних і м’ясних якостей свиней у чистопородному розведенні і схрещуванні. Результати досліджень відтворювальної здатності свиноматок у схрещуванні із кнурами-плідниками різних порід показали, що кращими за більшістю ознак виявилися тварини групи ♀ВБ×♂Л. Встановлено, що для реалізації ефекту гетерозису за м’ясо-відгодівельними якостями найкращими є варіанти підбору помісних свиноматок ♀ВБ×♂Л з кнурами ♀Д×♂П і ♀П×♂Д. Відзначено підвищення відтворювальної здатності свиней у чотирипородному схрещуванні. Встановлено доцільність використання помісних кнурів ♀Д×♂П у чотирипородному схрещуванні

Опис

Thesis for Candidate’s Degree (Agricultural) in major 06.02.01 – Animal Breeding and Selection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis deals to finding the most high-performance matching combinations of boars and sows of meat genotypes for observing the manifestation of heterosis. It presents the results of research into reproductive, fattening and meat traits in pure breeding and crossbreeding. The results of the studies on reproductive traits of sows crossed with breeding boars from different breeds have shown that ♀LW×♂L pigs were the best in most traits. It was established that the best options for implementation effect of heterosis by fattening and meat qualities were cross ♀LW×♂L sows with ♂P×♀D and ♀D×♂P boars. Noted increasing reproductive qualities of pigs in fourbreed crossing. Expediency of using cross boars ♀D×♂P in the fourbreed crossing

Ключові слова

генотип, кнур-плідник, продуктивність, велика біла порода, ландрас, дюрок, п’єтрен, двопородне схрещування, чотирипородне схрещування, м’ясні якості, відтворювальна здатність, зарубіжні генотипи

Бібліографічний опис

Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.02.01 - розведення та селекція тварин / С. В. Ушакова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання